Novosti

Danas, 8. 7. u 17 sati sjednica Savjeta mladih Grada Zaboka

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Savjet mladih Grada Zaboka

KLASA: 021-05/19-01/002

URBROJ: 2197/01-03/2-19-13

Zabok, 3. srpnja 2019.

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) i članka 12. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 20/14.) sazivam 8. sjednicu Savjeta mladih Grada Zaboka, koja će se održati

U PONEDJELJAK, 8. SRPNJA 2019. GODINE U 17,00 SATI

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1.Verifikacija skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Savjeta mladih Grada Zaboka 21. 3. 2019.,

2. Informacije o realizaciji:

– PUB kviza održanog 14. 5. 2019.

– projekta Uzmi pare i napravi nešto za mlade: Participativnim proračunom do aktivnog

sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici,

– prijavi na otvoreni poziv Agencije za mobilnost i projekte EU za uključivanje jedinica

lokalne i regionalne samouprave u projekt strateškog partnerstva – Europa Goes Local,

3. Dogovor oko tema predavanja u rujnu 2019. i drugim aktivnostima u organizaciji Savjeta,

4. Pitanja i prijedlozi

U privitku poziva Vam dostavljamo skraćeni zapisnik sa 7. sjednice Savjeta mladih Grada Zaboka od 21. 3. 2019., te informacije uz točku 2. dnevnog reda.

Molimo sve članove i njihove zamjenike da se odazovu pozivu, a moguću spriječenost opravdaju na tel. 049/587-761 ili na e-mail: gordana@zabok.hr.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA

SAVJETA MLADIH

Karla Trgovec, v.r.

Download Poziv-na-8-sjednicu-Savjeta-mladih-Grada-Zaboka.pdf
Skip to content