Najvažniji akti

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika
http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_25.pdf#page=40

Odluka o dopuni Odluke o društvenim domovima Grada zaboka
http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_25.pdf#page=41

Odluka o proglašenju javnim dobrom u općoj uporabi u Lugu Zabočkom
http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_25.pdf#page=41

Odluka o sklapanju ugovora Projekt „BRZO- Biciklistička ruta Zabok Oroslavje“

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_25.pdf#page=41

Odluka o izmjeni Odluke o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_22.pdf#page=2

Pravilnik o korištenju GPS sustava

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_20.pdf#page=40

Statut Turističke zajednice područja Srce Zagorjahttp://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_24.pdf#page=85

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu za Upravna tijela Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_18.pdf#page=2

Zaključak o nastavljanju obnašanja dužnosti člana gradskog vijeća Branka Piljeka i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika člana gradskog vijeća Valentina Hercega

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_16.pdf#page=4

 

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2019.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_16.pdf#page=4

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2019.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_16.pdf#page=36 

 Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa za 2019.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_16.pdf#page=37

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2019.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_16.pdf#page=37

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2019.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_16.pdf#page=39

Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_16.pdf#page=65

Odluka o dopunama Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za  zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Grad Zabok i o prednosti pri upisu u Dječji vrtić Zipkica

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_16.pdf#page=66

 Odluka o dopuni  Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_16.pdf#page=66

 

Odluka o početku postupka izrade Plana razvoja Grada Zaboka za razdoblje 2021.-2027.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_16.pdf#page=67

 

Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Zaboka za financiranje redovitih političkih  aktivnosti u 2020. godini

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_16.pdf#page=67

 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Zaboka u 2019.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_16.pdf#page=67

 

Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Zaboka u području prirodnih nepogoda za 2019.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_16.pdf#page=68

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u Špičkovini

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_16.pdf#page=69

 

STATUT GRADA  ZABOKA (PROČIŠĆENI TEKST)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_13.pdf#page=23

 

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA (PROČIŠĆENI TEKST)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_13.pdf#page=32

Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_5.pdf#page=27

 

Odluka o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova poljoprivrednog redara,

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_5.pdf#page=30

 

Odluka o sklapanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt  re-GENERATOR

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_5.pdf#page=27

 

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi-parkiralište nasuprot FINE

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_5.pdf#page=30

 

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi - javna - zelena površina s dječjim igralištem i javnom zgradom Plavinka u Humu Zabočkom

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_5.pdf#page=30

 

ISPRAVAK PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ZA UPRAVNA TIJELA GRADA ZABOKA

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_5.pdf#page=31

 

 Odluka o započinjanju postupka ocijene o potrebi provedbe strateške procijene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_3.pdf#page=3

 


Pravilnik o dopuni Pravilnika o korištenju mobilnih telefona i prijenosnih računala u vlasništvu Grada Zaboka
http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_3.pdf#page=4

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_60a.pdf#page=32

Odluka o društvenim domovima Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_59.pdf#page=67

 

Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Zaboka za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2020. godini

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_62.pdf#page=35

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka za 2020. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_62.pdf#page36

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka za razdoblje od 2020. do 2023. godine

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_62.pdf#page=38

Odluka o donošenju  Plana djelovanja Grada Zaboka u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_62.pdf#page=43

 

Strategija upravljanja imovinom Grada Zaboka 2019 .- 2025.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_45.pdf#page=10

 

Rješenje o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih  nepogoda

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_45.pdf#page=15

 

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu analize kojom se utvrđuje opravdanost odabranog oblika stjecanja nekretnine

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_45.pdf#page=15

 

Odluka o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Gubaševo“

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2019_35.pdf#page=56

Odluka o imenima ulica i trgova u Zaboku (pročišćeni tekst)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_34.pdf#page=10

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu za upravna tijela Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_32.pdf#page=3

Odluka o VI.  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=6

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenjagospodarske zone „Zabok 1“

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=9

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=9

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenima ulica i trgova u Zaboku

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=9

Odluka o proglašenju javnim dobrom u općoj uporabi u Lugu Zabočkom
http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_25.pdf#page=41

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (dječje igralište u Humu Zabočkom) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-38

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=12

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (dječje igralište u Dubravi Zabočkoj ) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-39

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=12

 Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (groblje u Zaboku) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-40

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=12

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (dječje igralište u Gubaševu) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-41

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=12

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (igralište u Špočkovini) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-42

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=13

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (dječje igralište u Jakuševcu Zabočkom) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-43

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=13

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (pješačka staza do željezničke stanice Hum-Lug) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-44

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=13

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (dječje igralište u Pavlovcu Zabočkom) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-45

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=14

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (pješačka staza u Kumrovečkoj) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-46

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=14

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (pješačka staza Zabočka cesta) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-47

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=14

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (zemljište za sport i rekreaciju u Proseniku Začretskom) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-48

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=15

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (sportsko rekreaciji centar Rudar u Dubravi Zabočkoj) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-49

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=15

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (dječje igralište u Tisanić Jarku) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-50

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=16

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi ( sportsko-rekreacijski prostor uz SC Zaseku) KLASA: 340-01/19-01/003, URBROJ: 2197/01-02-19-51

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=16

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=16

Odluka o komunalnom redu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_21.pdf#page=15

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_21.pdf#page=23

Odluka o donošenju Plana djelovanja Grada Zaboka u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_21.pdf#page=27

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača za 2019.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_3.pdf#page=60

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Zaboka za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_3.pdf#page=99

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja-„CENTAR 3“ Zabok

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_55.pdf#page=43

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju predškolske ustanove ZIPKICA“ u Zaboku

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_55.pdf#page=46

Odluka o osnivanju predškolske ustanove „ZIPKICA“ u Zaboku- pročišćeni tekst

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_3.pdf#page=111

Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik KZŽ 3/19)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_3.pdf#page=100

Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik KZŽ 5/19 - ispravak)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2019_5.pdf#page=111

Odluka o komunalnom doprinosu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_3.pdf#page=104

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_3.pdf#page=107

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_3.pdf#page=110

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_3.pdf#page=110

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_6.pdf#page=26

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_8.pdf#page=58

Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_8.pdf#page=58

 

Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage UPU „Zabok 1“

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_8.pdf#page=61

 

Odluka o potrebi izgradnje novog groblja u Jakuševcu Zabočkom

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_8.pdf#page=62

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge komunalni linijski prijevoz učenika

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_9.pdf#page=3

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_9.pdf#page=5

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge na javnoj gradskoj tržnici na malo u Gradu Zaboku – zatvoreni dio

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_9.pdf#page=7

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge na javnoj gradskoj tržnici na malo u gradu zaboku – otvoreni dio

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_9.pdf#page=12

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Zaboka u 2018. godini

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_9.pdf#page=16

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_50.pdf#page=7

 

Odluka o komunalnim djelatnostima na području grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_50.pdf#page=7

 

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_42.pdf#page=32

Pravilnik o korištenju sustavu video nadzora

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_42.pdf#page=37

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i bio razgradivog komunalnog otpada na području Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_4.pdf#page=4

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_4.pdf#page=12

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_4.pdf#page=12

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_4.pdf#page=13

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Zaboka za razdoblje od 2017. do 2022. godine

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_5.pdf#page=10

 ____________________________________________________________________________________________________________________

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača

 http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_2.pdf#page=29

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Zaboka za 2018. inu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_2.pdf#page=30

 

Zaključak o izboru Savjeta mladih Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_2.pdf#page=32

_________________________________________________________________________________________

Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik KZŽ 12/04.)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2004_12.pdf#page=45

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik KZŽ 16/04.)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2004_16.pdf#page=95

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik KZŽ 04/06.)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2006_4.pdf#page=50

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik KZŽ 12/07.)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2007_12.pdf#page=47

 

Odluka o komunalnom doprinosu (pročišćeni tekst) (Službeni glasnik KZŽ 23/09.)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2009_23.pdf#page=43

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik KZŽ 24/09.)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2009_24.pdf#page=2

 

Odluka i izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik KZŽ 03/13.)

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2013_3.pdf#page=30

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_8.pdf#page=17

 

  • Ispiši:

Statut Grada Zaboka

Statut Grada Zaboka je objavljen u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije" broj 9/2013. 

Statut Grada Zaboka
17. prosinca 2016. 175,51 KB
Statutarna odluka
17. prosinca 2016. 96,97 KB

Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Zaboka

Plan prijma za 2014
17. prosinca 2016. 96,64 KB
Plan prijma za 2015.
17. prosinca 2016. 96,89 KB
Plan prijma 2016.
17. prosinca 2016. 32,46 KB
Plan prijma 2017.
13. siječnja 2017. 138,38 KB
Plan prijma u službu u 2018.
01. veljače 2018. 370,58 KB

Godišnji plan upravljanja imovinom-nekretninama Grada Zaboka za 2016. godinu

Godisnji plan upravljanja 2016.
17. prosinca 2016. 97,77 KB

Odluka o dodjeli nekretnina Grada Zaboka na korištenje organizacijama civilnog društva

Pravilnik o financiranju i odobravanju nefinancijskih podrška udrugama

gv22 Pravilnik o financiranju udruga
17. prosinca 2016. 200,59 KB

Odluka o obavljanju poslova mobilnog reciklažnog dvorišta

gv22 mobilno reciklazno dvoriste
17. prosinca 2016. 146,43 KB

Odluka o korištenju gradskih površina za oglašavanje u izbornoj promidžbi

Odluka o oglasavanju
17. prosinca 2016. 69,87 KB

Pravilnik o upravljanju i korištenju društvenih domova Grada Zaboka

Odluka o osnivanju Savjeta mladih

Odluka o osnivanju Savjeta mladih
17. prosinca 2016. 109,21 KB

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokacijama i uvjetima prodaje robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo, prodaje putem automata i za prigodnu prodaju

Odluka standovi
17. prosinca 2016. 100,28 KB

Odluka o Gospodarskoj zoni Grada Zaboka

Odluka o gospodarskoj zoni
17. prosinca 2016. 103,16 KB

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Odluka kucni ljubimci
17. prosinca 2016. 107,59 KB

Odluka o provedbi postupaka bagatelne nabave

Odluka o provedbi postupaka bagatelne nabave
17. prosinca 2016. 112,64 KB

Odluka o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zabok (odluku je donijela Skupština Krapinsko-zagorske županije - objavljena u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije broj 26/13. - stupila na snagu 2. 11. 2013.)

odluka o odvodnji
17. prosinca 2016. 2,84 MB

Odluka o uređenju prometa na području Grada Zaboka (objavljena u Službenom glasniku KZŽ br. 9/13.)

Odluka o prometu
17. prosinca 2016. 173,87 KB

Plan rasporeda kioska ( objavljen u Službenom glasniku KZŽ br. 6/10)

Plan rasporeda kioska
17. prosinca 2016. 44,74 KB

Odluka o kioscima ( objavljena u Službenom glasniku KZŽ br. 6/10)

Odluka o kioscima
17. prosinca 2016. 109,79 KB

Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

ODLUKA O VRIJEDNOSTIMA
17. prosinca 2016. 154,46 KB

Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

Pravilnik o regulaciji prometa u mirovanju pokraj zgrade DVJ "Zipkica"

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendijama

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stipendijama
17. prosinca 2016. 101,41 KB

Pravilnik o stipendijama

gv11 stipendije
17. prosinca 2016. 96,49 KB

Odluka o kioscima

Odluka o kioscima
17. prosinca 2016. 109,79 KB

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

gv23 Odluka o obavljanju dimnjacarskih poslova
17. prosinca 2016. 108,73 KB

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka

Odluka Vijeca MO nova
17. prosinca 2016. 110 KB

Odluka o groblju

Odluka o groblju
17. prosinca 2016. 8,21 MB

Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina

oduka agrotehnicke mjere
17. prosinca 2016. 119,63 KB

Pravilnik o korištenju javnih parkirališta

Pravilnik o koristenju parkiralista
17. prosinca 2016. 81,63 KB

Odluka o uvjetima parkiranja na javnim parkiralištima na području grada Zaboka

Odluka o uvjetima parkiranja
17. prosinca 2016. 96,92 KB

Strategija sprečavanja i prevencije korupcije za izabrane aktivnosti Gradske uprave 2011. – 2013.

STRATEGIJA
17. prosinca 2016. 258,45 KB

Plan gospodarenja otpadom

Plan gospodarenja otpadom
17. prosinca 2016. 1,56 MB

Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada

Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgojai prednosti pri upisu u vrtić u Zaboku

gv17 mjerila DV
17. prosinca 2016. 111,95 KB

Odluka o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Zaboka

Odluka o poslovnim prostorima
17. prosinca 2016. 125,57 KB

Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete

Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu

PRESTAJE VAŽITI donošenjem
ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE, koja je objavljena u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije" br. 22/2011.,

a stupa na snagu 11. 11. 2011 - PRESTAJE VAŽITI DONOŠENJEM Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

ODLUKA
17. prosinca 2016. 1,31 MB

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
17. prosinca 2016. 52,5 KB

Odluka o socijalnoj skrbi

 

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2016_38.pdf#page=96

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_29.pdf#page=74

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Zaboka

Odluka o porezima Grada Zaboka

Odluka o komunalnoj naknadi NN 3/2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (2015.)

Odluka o izm i dop kor
17. prosinca 2016. 36,5 KB

Odluka o komunalnoj naknadi 2001., 2005.

Odluka o komunalnoj naknadi
17. prosinca 2016. 123,5 KB

Odluka o priznanjima Grada Zaboka

Odluka o priznanjima Grada Zaboka
17. prosinca 2016. 1,25 MB

Odluka o komunalnom redu

Odluka o komunalnom redu
17. prosinca 2016. 165,79 KB

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Izmjena odluke o kom doprinosu
17. prosinca 2016. 76,16 KB

Odluka o komunalnom doprinosu (pročišćeni tekst)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Zaboka

Poslovnik je objavljen u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije" broj 9/2013.

Poslovnik
151,77 KB