UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA ZABOKA

Strategija upravljanja imovinom Grada Zaboka 2019.-2025.

Strategija upravljanja imovinom strateški je dokument kojim se određuju ciljevi i smjernice upravljanja imovinom grada za određeno vremensko razdoblje.

U 2016. godini Državni ured za reviziju donio je preporuke po obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko-zagorske županije u kojima se nalaze i preporuke o potrebi donošenja Strategije upravljanja imovinom i Godišnjih planova upravljanja i raspolaganja imovinom.

Na temelju navedenih preporuka Grad Zabok donio je Godišnje planove upravljanja imovinom-nekretninama za 2016., 2017., 2018. i 2019. godinu te je u skladu s istima na 29. sjednici Gradskog vijeća od 30. listopada 2019. Strategiju upravljanja imovinom Grada Zaboka 2019.-2025.

Po uzoru na Strategiju upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025. (Narodne novine broj 96/19.), a u skladu s člankom 18. stavkom 1. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine broj 52/18.), Strategija upravljanja imovinom Grada Zaboka donosi se za sedmogodišnje razdoblje 2019.-2025.

Potreba za donošenjem Strategije upravljanja imovinom proizlazi i temeljem propisa iz područje fiskalne odgovornosti – Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine broj 95/19.).

ODLUKA O RASPOLAGANJU, UPRAVLJANJU I STJECANJU NEKRETNINA

Odlukom o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Zaboka  uređuje se nadležnost i postupanje tijela Grada prilikom  upravljanja, raspolaganja i davanja na korištenje nekretnina u vlasništvu Grada te kod stjecanja nekretnina u korist Grada.

Grad Zabok  nekretninama u svom vlasništvu mora upravljati kao dobar domaćin.

Člankom 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (u daljnjem tekstu: Zakon o vlasništvu) propisana su opća načela korištenja, upravljanja i raspolaganja stvarima u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne samouprave

Upravljanje nekretninama podrazumijeva stjecanje nekretnina, raspolaganje nekretninama i ostvarivanje svih drugih vlasničkih prava sukladno propisima koji uređuju vlasništvo i druga stvarna prava. Upravljanje možemo definirati kao sveobuhvatno djelovanje nadležnih tijela usmjereno na učinkovito, efikasno i proaktivno djelovanje, a sa ciljem optimalizacije korisnosti.

 

GODIŠNJIM PLANOVIMA UPRAVLJANJA IMOVINOM-NEKRETNINAMA GRADA ZABOKA

određuju se godišnji  kratkoročni ciljevi, smjernice upravljanja i raspolaganja nekretninama te provedbene mjere .

  • Ispiši:

Priloženi dokumenti

Godišnji plan upravljanja imovinom za 2020.
20. ožujka 2020. 328,16 KB
Godišnji plan za 2019. godinu
29. ožujka 2019. 2,18 MB
Godišnji plan upravljanja imovinom za 2021.
29. prosinca 2020. 406,15 KB

2016.

Godisnji plan upravljanja 2016.
17. prosinca 2016. 97,77 KB