Novosti

Grad Zabok i Krapinsko-zagorska županija – donijele odluke o odobravanju pomoći za nabavu udžbenika

GRAD ZABOK

Povodom višekratnih upita za odobravanje pomoći za nabavu udžbenika roditeljima učenika osnovnih i
srednjih škola, na temelju članka 42. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 09/13.), donosi se sljedeća

ODLUKA

1. Odobrava se novčana pomoć za nabavu udžbenika roditeljima djece s prebivalištem na području grada Zaboka, ukoliko mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 1.000,00 kuna.

2. Novčana pomoć iz točke 1. iznosi za svakog učenika do četvrtog razreda osnovne škole po 200,00 kuna, a za svakog učenika od petog do osmog razreda osnovne škole i učenika srednje škole po 300,00 kuna.

3. Isplata novčane pomoći u skladu s točkama 1. i 2. ove Odluke izvršit će se iz Proračuna Grada Zaboka za 2014. godinu, konto 37219 (jednokratne novčane pomoći) kao pomoć za podmirenje troškova nabave udžbenika.

4. Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek, oec.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Krapinsko – zagorska županija već je petu godinu zaredom osigurala sredstva za sufinanciranje troškova nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola

Krapinsko – zagorska županija već je petu godinu zaredom osigurala sredstva za sufinanciranje troškova nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola, a sukladno Odluci o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj: 15/14). U 2013. godini za tu je namjenu utrošeno iz Županijskog proračuna ukupno 232.000,00 kn, dok je za ovu godinu osigurano 250.000,00 kn.

Prema navedenoj Odluci, pravo na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola može ostvariti:

  • jednoroditeljska obitelji s jednim ili dvoje djece na redovitom školovanju u iznosu od 500,00 kuna,
  • obitelji s troje djece na redovitom školovanju u iznosu od 750,00 kuna,
  • obitelji sa četvero ili više djece na redovitom školovanju u iznosu od 1.000,00 kuna,

pod uvjetom da ukupni prosječni mjesečni prihod kućanstva, isplaćen u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev, ne prelazi slijedeći iznos:

  • 1.200,00 kn za jednočlano kućanstvo,
  • 1.800,00 kn za dvočlano kućanstvo,
  • 2.400,00 kn za tročlano kućanstvo,
  • 3.200,00 kn za četveročlano kućanstvo,
  • 4.000,00 kn za peteročlano kućanstvo,

a za svakog daljnjeg člana iznos prihoda kućanstvo povećava se za 700,00 kn.

Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se na obrascu (ispod teksta), osobno u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade ili poštom na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, 49 000 Krapina. Uz zahtjev se predaje Izjava o zajedničkom kućanstvu (također obrazac ispod teksta) i ostala potrebna dokumentacija kojom se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prava (potvrde o prihodima, potvrde o redovitom školovanju, dokaze da je obitelj jednoroditeljska i dr.).

Obrasci Zahtjeva i Izjave o zajedničkom kućanstvu mogu se, osim u Upravom odjelu, podići i u svim osnovnim i srednjim školama na području Županije, jedinicama lokalne samouprave te centrima za socijalnu skrb.

Zahtjevi se zaprimaju do 31. listopada 2014. god.

Također, pojedine jedinice lokalne samouprave pod različitim uvjetima i u različitim iznosima osiguravaju pomoći za nabavu udžbenika, pa upućujemo roditelje da se radi eventualnog ostvarivanja prava obrate i općini, odnosno gradu, na području kojeg imaju prebivalište.

U vezi eventualnih upita, možete se obratiti osobno u Upravni odjel, telefonom na broj: 329-078ili elektronskom poštom na adresu: martina.gregurovic@kzz.hr

Prilozi:

Download obrazac__nabava_udzbenika.doc
Download ZAHTJEV_UDZBENICI_2014.doc
Download IZJAVA_O_ZAJECNICKOM_DOMACINSTVU_2014.doc
Skip to content