Novosti

Grad Zabok uključuje se u provedbu programa „HBOR – subvencija kredita“

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZABOK
Gradonačelnik

KLASA: 311-01/20-01/003
URBROJ: 2197/01-05/2-20-4
Zabok, 10.09.2020.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Zaboka Statuta Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” br. 9/13, 16/14, 4/18 i 5/20) gradonačelnik Grada Zaboka Ivan Hanžek, oec. donosi

ODLUKU
o uključivanju Grada Zaboka u provedbu programa „HBOR – subvencija kredita“

I.

Grad Zabok uključuje se u provedbu programa „HBOR – subvencija kredita“ (u daljnjem tekstu: Program) koji provodi Krapinsko-zagorska županija, a namijenjen je mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva: trgovačkim društvima, obrtima, fizičkim osobama koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovima, zadrugama i profitnim ustanovama koji ulažu na području Grada Zaboka, neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu.

II.

Cilj programa iz točke I. ove Odluke je povoljnije financiranje sektora malog gospodarstva, te lakša dostupnost izvorima financiranja za unapređenje poslovnih aktivnosti i otvaranje novih radnih mjesta.

III.

(1) U okviru programa „HBOR – subvencija kredita“ Krapinsko- zagorska županija će poduzetnicima iz točke I. ove Odluke, a kojima su odobrena kreditna sredstva u okviru programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak (dalje u tekstu: HBOR):
– Poduzetništvo mladih, žena i početnika
– Investicije privatnog sektora
subvencionirati kamatnu stopu u visini od 1,00 p.p. godišnje.

(2) Navedeni programi kreditiranja HBOR-a iz stavka 1. ove točke priloženi su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.
(3) Grad Zabok će subvencionirati kamatu s 1,00 p.p. godišnje za programe kreditiranja iz stavka 1. ovog članka Odluke.
(4) U slučaju da korisniku kredita na temelju dodatnih poticajnih mjera HBOR-a bude odobrena fiksna kamatna stopa niža od 2,00% godišnje, Grad i Županija će u jednakim dijelovima subvencionirati ugovorenu kamatnu stopu.

IV.

(1) Kreditni potencijal po Programu za subvenciju Krapinsko- zagorske županije utvrđen je Odlukom o provođenju programa „HBOR-subvencija kamata“, KLASA:311-01/20-01/100, URBROJ:2140/01-02-20-1 od 27. travnja 2020. godine u iznosu od 30.000.000,00 kuna (slovima: tridesetmilijuna kuna).

(2) Subvencije će se odobravati po odobrenim kreditima poduzetnicima do iskorištenja kreditnog potencijala. Ukupni kreditni potencijal Grada Zaboka za kredite iznosi 2.500.000,00 kuna.

(3) Najviši i najniži iznos kreditnih sredstava za koje se subvencionira kamata odobrenih u okviru programa HBOR-a su:
– Poduzetništvo mladih, žena i početnika – najniži iznos 200.000,00 kuna, najviši iznos 2.000.000,00 kuna,
– Investicije privatnog sektora – najniži iznos 200.000,00 kuna, najviši iznos 5.000,000,00 kuna.

V.

Plasmani kreditnih sredstava poduzetnicima obavljat će se putem HBOR-a ili putem poslovnih banaka s kojima će Krapinsko- zagorska županija zaključiti Ugovor o poslovnoj suradnji.

VI.

S poslovnim bankama Grad Zabok će zaključiti Ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi programa „HBOR-subvencija kamata.

VII.

Gradonačelnik Grada Zaboka potpisat će sve potrebne akte pri realizaciji uključivanja u programe kreditiranja HBOR-a, kao i ugovore o poslovnoj suradnji s HBOR-om i poslovnim bankama.

VIII.

Sredstva za provođenje ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Zaboka za sve godine provedbe programa kreditiranja HBOR-a.

IX.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u na službenim web stranicama, te u „Službenom glasniku Krapinsko- zagorske županije“.

Gradonačelnik:
Ivan Hanžek, oec.

Skip to content