Novosti

IMENOVAN JE NOVI SAVJET MLADIH GRADA ZABOKA

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/17-01/19

URBROJ: 2197/01-02-17-13

Zabok, 14. prosinac 2017.

PREDMET: Savjet mladih Grada Zaboka

– imenovanje

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.), članka 4. i 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ br. 20/14.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13. i 16/14.), a nakon razmatranja Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura i provedenog tajnog glasovanja za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zaboka, Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 8. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2017. godine donijelo je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

I. U Savjet mladih Grada Zaboka izabrani su:

  1. GORDAN ČANDRLIĆ, Zabok,Ulica Matije Gupca 42/A, član

Karlo Škreblin, Zabok, Trg Dragutina Domjanića 5, zamjenik

  1. VID LEŽ, Zabok, Ulica Ivana i Cvjete Huis 22, član

Karlo Kada, Zabok, Kaštelski put 2, zamjenik

  1. SANDRA PLEČKO, Zabok, Zagrebačka ulica 8, članica

Jelena Knjaz, Zabok, Ulica Antuna Mihanovića 13, zamjenica

  1. KARLA TRGOVEC, Zabok, Dubrava Zabočka 28A, članica

Danijela Krznar, Zabok, Lug Zabočki 48, zamjenica

  1. MIHAELA VISINSKI, Zabok, Ulica Matije Gupca 72B, članica

Nikola Hrastinski, Zabok, Gubaševo 30, zamjenik

II. Ovaj Zaključak objavit će se na mrežnim stranicama Grada Zaboka i u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić,oec.

Download Izvje-e-o-provjeri-formalinh-uvjeta-i-popis-va-e-ih-kandidatura.pdf
Skip to content