Novosti

J A V N I P O Z I V o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – pješačke staze i dječjeg igrališta uz Zabočku cestu u naselju Zabok u Gradu Zaboku

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA:340-01/19-01/003

URBROJ:2197/01-03/1-19-3

Zabok, 11. veljače 2019.

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja

komunalne infrastrukture u katastru i zemljišnoj knjizi

– pješačka staza i dječje igralište uz Zabočku cestu

Na temelju članka 132., a vezano uz članak 60. stavak 2. i stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18. i 110/18- Odluka USRH) GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – pješačke staze i dječjeg igrališta uz Zabočku cestu u naselju Zabok u Gradu Zaboku

Ovim pozivom Grad Zabok obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura – pješačka staza i dječje igralište uz Zabočku cestu (naselje Zabok) da započinje postupak evidentiranja navedene pješačke staze i dječjeg igrališta u zemljišne knjige i katastar.

Dječje igralište nalazi se uz samu Zabočku cestu. Pješačka staza kreće od Zabočke ceste, prolazi dječjim igralištem i izlazi na Ulicu Tršinski.

Izrađuje se snimka izvedenog stanja komunalne infrastrukture i geodetski elaborat izvedenog stanja navedene komunalne infrastrukture.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena komunalna infrastruktura uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvršit će se dana 12. ožujka 2019. godine u 9:00 sati.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 13. ožujka, sa istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim komunalnom infrastrukturom odnosno česticama zemljišta na kojima je ista izgrađena (nose oznake kčbr. 5547/1, 5547/2, 5527 i 5528 sve u k.o. Zabok),o gore navedenom postupku evidentiranja komunalne infrastrukture.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture i zatražiti dodatna obrazloženja dana 15. ožujka 2019. godine, u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Skip to content