Novosti

J A V N I  P O Z I V o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u naselju Pavlovec, Špičkovina i Dubrava Zabočka

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/22-01/052

URBROJ: 2140-6-1-22-1

Zabok, 1. prosinca 2022.

PREDMET: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19. i 144/21.) GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I  P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

 u naselju Pavlovec, Špičkovina i Dubrava Zabočka

Ovim pozivom Grad Zabok obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura (k.o. Špičkovina i k.o. Zabok) – nerazvrstana cesta NC ŠPI 021 duljine oko 260 m, nerazvrstana cesta NC DZA 011 duljine oko 340 m  i nerazvrstana cesta NC PAV 006 duljine oko 150 m da započinje postupak evidentiranja navedene komunalne infrastrukture u zemljišne knjige i katastar.      

Izrađuje se geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade geodetskog elaborata izvršit će se dana 21.prosinca 2022. godine, početkom u 09:00 sati.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 22.prosinca 2022., s istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim cestama i drugom komunalnom infrastrukturom odnosno česticama zemljišta na kojima je ista izgrađena (nose oznaku kčbr. 1288/13, 1289/2, 1298/5, 1593, 313/4, 314/1, 309/1, 312/1, 312/2, 312/5 k.o. Špičkovina,  te kčbr. 7809, 7832/2 k.o. Zabok),o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture i zatražiti dodatna obrazloženja dana 22. prosinca 2022. godine, u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

               GRADONAČELNIK

                  Ivan Hanžek,oec.

Skip to content