Novosti

Javni natječaj za dodjelu nekretnina Grada Zaboka na korištenje organizacijama civilnog društva

           REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

      GRAD ZABOK

                    Gradonačelnik                                           

   Povjerenstvo za provedbu natječaja

  za dodjelu nekretnina organizacijama

                  civilnog društva

KLASA: 230-02/24-01/001

URBROJ: 2140-6-3/3-24-4

Zabok, 6. ožujka 2023.       

            Na temelju članka 12. stavka 3. Odluke o dodjeli nekretnina Grada Zaboka na korištenje organizacijama civilnog društva („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 31/15.) i Zaključka gradonačelnika KLASA: 230-02/24-01/009 URBROJ: 2140-6-3/3-24-1 od 5. ožujka 2024. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu nekretnina organizacijama civilnog društva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), objavljuje sljedeći

J A V N I   N A T J E Č A J

za dodjelu gradske nekretnine na korištenje

 organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata

od interesa za opće dobro

I. Predmet ovog javnog natječaja je nekretnina oznake kčbr. 762/11, kuća, dvorište i livada površine 856m², upisane u z.-k.ul.br. 2020 k.o. Pustodol (Zabok).

II. Nekretnina iz točke I. ovog natječaja daje se na korištenje na 2 godine, uz obvezu sklapanja ugovora o korištenju.

III. Rok za podnošenje prijava otvoren je osam dana, odnosno od 7. ožujka 2024. godine do 14. ožujka 2024. godine do 14:00 sati, bez obzira na način na koji se prijava šalje/dostavlja. Pisana prijava za dodjelu s potrebnim prilozima podnosi se na Obrascu OCDN1, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: „NE OTVARAJ – javni natječaj za dodjelu nekretnine na korištenje“.

Prijave koje pristignu nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje već se vratiti ponuditelju neotvorene.

IV. Visina naknade za korištenje nekretnine iz točke I. ovog natječaja utvrđena je Odlukom Gradonačelnika KLASA: 230-02/24-01/001 URBROJ: 2140-6-3/3-24-2 od 5. ožujka 2024. godine kojom je određeno da se za korištenje iste ne plaća naknada.

V.  Zainteresirani ponuditelji informacije mogu dobiti na e-mail: kruno@zabok.hr ili 049/587-764.

VI. Pravo na podnošenje prijave imaju organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: OCD) koje udovoljavaju sljedećim mjerilima:

1. upisana je u odgovarajući registar,

2. upisana je u Registar neprofitnih organizacija,

3. provodi programe i projekte iz članka 2. stavka 2. Odluke o dodjeli nekretnina Grada Zaboka na korištenje organizacijama civilnog društva („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 31/15.)

4. protiv OCD-a odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaj iz članka 48. stavka 2. alineje c) odnosno pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela iz članka 48. stavka 2. alineje d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15. i 37/21.).

VII. Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu:

1. izvadak iz matičnog registra za OCD (ispis internetske stranice)

2. dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice)

3. statut organizacije civilnog društva (preslik)

4. vlastoručna potpisana izjava osoba ovlaštenih za zastupanje OCD-a da se protiv OCD-a, odnosno osoba ovlaštenih za zastupanje ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđene za prekršaj iz članka 48. stavka 2. alineje c) odnosno pravomoćno osuđene za počinjenje kaznenog djela iz članka 48. stavka 2. alineje d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

5. u slučaju namjere zajedničkog korištenja nekretnine izjavu svakog partnera o pristanku na zajedničko korištenje.

Prijava mora biti potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerena pečatom organizacije civilnog društva.

Prijavu na natječaj za dodjelu nekretnine koju planira koristiti više organizacija civilnog društva zajedno podnosi ona organizacija koja smatra da može ostvariti najveći broj bodova.

Prijave koje ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju neće biti razmatrane.

Nekretnina se dodjeljuje na korištenje u postojećem stanju, a preinake i uređenje mogu se vršiti uz suglasnost Grada. Nekretnina se ne može dati u podzakup. Grad Zabok zadržava pravo poništenja dijela ili cijelog natječaja bez potrebe navođenja razloga poništenja. Odluku o istome donosi Gradonačelnik.

PREDSJEDNIK

                                                                                                         Krunoslav Kušan

Skip to content