Novosti

Javni natječaj za dodjelu nekretnina Grada Zaboka na korištenje organizacijama civilnog društva

           REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

      GRAD ZABOK

                    Gradonačelnik                                           

   Povjerenstvo za provedbu natječaja

  za dodjelu nekretnina organizacijama

                  civilnog društva

KLASA: 230-02/22-01/001

URBROJ: 2140-6-3/3-23-4

Zabok, 23. svibnja 2023.       

            Na temelju članka 12. stavka 3. Odluke o dodjeli nekretnina Grada Zaboka na korištenje organizacijama civilnog društva („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 31/15.) i Zaključka gradonačelnika KLASA: 230-02/22-01/001 URBROJ: 2140-6-3/3-23-1 od 19. svibnja 2023. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu nekretnina organizacijama civilnog društva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), objavljuje sljedeći

J A V N I   N A T J E Č A J

za dodjelu gradskih nekretnina na korištenje

 organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata

od interesa za opće dobro

I. Predmet ovog javnog natječaja su nekretnine kako slijedi:

a.  Poslovni prostori u zgradi na adresi Zabok, Kumrovečka ulica 6, prizemlje, i to:

1.         Poslovni prostor br. 19 površine 11,80m²,

2.         Poslovni prostor br. 20 površine 17,00m²,

3.         Poslovni prostor br. 21 površine 13,50m².

b.  Poslovni prostori u zgradi na adresi Zabok, Ulica Matije Gupca 22, II kat, i to:

1.         Poslovni prostor br.   1 površine  38,92m²,

2.         Poslovni prostori br.   2 (20,94m²), 3 (19,01m²), 4 (18,46m²), 5 (19,01m²) i 6 (5,19m²) ukupne površine 82,61m²,

3.         Poslovni prostor br.   7 površine  27,98m²,

4.         Poslovni prostor br.   8 površine  18,81m²,

5.         Poslovni prostor br. 10 površine  18,91m².

II. Poslovni prostori iz točke I. ovog natječaja daju se na korištenje na 2 godine, uz obvezu sklapanja ugovora te plaćanja naknade za korištenje.

III. Rok za podnošenje prijava otvoren je osam dana, odnosno od 24. svibnja 2023. godine do 31. svibnja 2023. godine do 14:00 sati, bez obzira na način na koji se prijava šalje. Pisana prijava za dodjelu s potrebnim prilozima podnosi se na Obrascu OCDN1, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: NE OTVARAJ – javni natječaj za dodjelu nekretnine oznake ___ (upisati redni broj nekretnine iz natječaja, npr b. 3.).

            Prijave koje pristignu nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje već se vratiti ponuditelju neotvorene.

IV. Visina naknade za korištenje nekretnina iz točke I. ovog natječaja utvrđena je Odlukom Gradonačelnika KLASA: 230-02/22-01/001 URBROJ: 2140-6-3/3-23-2 od 19. svibnja 2023. godine kako slijedi.

Za poslovne prostore u zgradama u Zaboku: Kumrovečka ulica 6 te Ulica Matije Gupca 22 visina naknade za korištenje određuje se u iznosu od 0,15 eura po 1m² mjesečno.

Korisnici predmetnih poslovnih prostora nisu dužni plaćati režijske troškove Gradu Zaboku.

V.  Zainteresirani ponuditelji informacije mogu dobiti na e-mail: kruno@zabok.hr ili 049/587-764.

VI. Pravo na podnošenje prijave imaju organizacije civilnog društva (u daljnjem tekstu: OCD) koje udovoljavaju sljedećim mjerilima:

1. upisana je u odgovarajući registar,

2. upisana je u Registar neprofitnih organizacija,

3. provodi programe i projekte iz članka 2. stavka 2. Odluke o dodjeli nekretnina Grada Zaboka na korištenje organizacijama civilnog društva („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 31/15.)

4. protiv OCD-a odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaj iz članka 48. stavka 2. alineje c) odnosno pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela iz članka 48. stavka 2. alineje d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15. i 37/21.).

VII. Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu:

1. izvadak iz matičnog registra za OCD (ispis internetske stranice)

2. dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice)

3. statut organizacije civilnog društva (preslik)

4. vlastoručna potpisana izjava osoba ovlaštenih za zastupanje OCD-a da se protiv OCD-a, odnosno osoba ovlaštenih za zastupanje ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđene za prekršaj iz članka 48. stavka 2. alineje c) odnosno pravomoćno osuđene za počinjenje kaznenog djela iz članka 48. stavka 2. alineje d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

5. u slučaju namjere zajedničkog korištenja nekretnine izjavu svakog partnera o pristanku na zajedničko korištenje.

Prijava mora biti potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerena pečatom organizacije civilnog društva.

Prijavu na natječaj za dodjelu nekretnine koju planira koristiti više organizacija civilnog društva zajedno podnosi ona organizacija koja smatra da može ostvariti najveći broj bodova.

Prijave koje ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju neće biti razmatrane.

Nekretnine se dodjeljuju na korištenje u postojećem stanju, a preinake i uređenje mogu se vršiti uz suglasnost Grada. Nekretnine se ne mogu dati u podzakup.

Grad Zabok zadržava pravo poništenja dijela ili cijelog natječaja bez potrebe navođenja razloga poništenja. Odluku o istome donosi Gradonačelnik.               

PREDSJEDNIK                                                                                                        

Krunoslav Kušan

Skip to content