Novosti

Javni natječaj za imenovanje pročelnika i za prijam u službu referenta – komunalnog redara

Na temelju članka 19. stavka 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 – dalje: Zakon) Grad Zabok raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

1. za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Posebni uvjeti:

– sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij društvene ili tehničke struke

– najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni ispit

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom

– znanje rada na računalu.

2. za prijam u službu na radno mjesto referent-komunalni redar 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Posebni uvjeti:

– srednja stručna sprema društvene ili tehničke struke u četverogodišnjem trajanju

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen vozački ispit B-kategorije

– položen državni ispit

– znanje rada na računalu.

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati za oba radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) za imenovanje pročelnika ispunjava i osoba koja je na temelju prijašnjih propisa stekla visoku stručnu spremu u navedenim znanstvenim područjima.

Prijavu na ovaj natječaj može podnijeti i kandidat koji nema položen državni ispit, uz uvjet da ga položi u zakonskom roku.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice/putovnice/domovnice i dr.)

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe/diplome/uvjerenja/potvrde)

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (preslik elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji)

–  za radno mjesto pod 1. dokaz o traženom radnom iskustvu od 5 godina na odgovarajućim poslovima (preslik rješenja o rasporedu/ugovora o radu/potvrde poslodavca i sl.)

– za radno mjesto pod 2. dokaz o traženom radnom iskustvu od 1 godine na odgovarajućim poslovima (preslik rješenja o rasporedu/ugovora o radu/potvrde poslodavca i sl.)

– preslik uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starijeg od 3 mjeseca od zadnjeg dana roka za podnošenje prijava na ovaj natječaj

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona za njegov prijam u službu.

            Osoba koje prema posebnom zakonu ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu dužna je u prijavi se pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju.

            Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17. i 98/19.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze sukladno popisu na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03. i 148/13) uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14. i 39/18.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Tražene isprave mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Natječajna dokumentacija koju su podnijele osobe u prijavi na ovaj natječaj postaje sastavni dio službenog spisa Grada Zaboka te se ista neće vraćati već će se čuvati u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko–zagorske županije“ br. 25/12.).

Na ovaj Javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidat koji će biti izabran dužan je prije samog donošenja rješenja o prijmu priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu će joj biti dostavljena obavijest.

            Za kandidate koji ispunjavanju formalne uvjete javnog natječaja provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja iz poznavanja djelokruga radnog mjesta, pisane provjere poznavanja rada na računalu i intervjua.

Opis poslova pojedinog radnog mjesta, podaci o plaći, način provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja biti će navedeni na internet stranici Grada Zaboka www.zabok.hr. Mjesto i vrijeme održavanja pisanog testiranja i intervjua bit će objavljeno na internet stranici www.zabok.hr i na Oglasnoj ploči Grada Zaboka, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Grad Zabok, ZIVTOV trg 10, 49210 Zabok, s naznakom radnog mjesta za koje se prijavljuje: „Javni natječaj za imenovanje pročelnika“ / „Javni natječaj za prijam referenta-komunalnog redara“.

U prijavi na natječaj navode se i osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte i dr.) isključivo za potrebe postupka te se isti neće upotrijebiti u druge svrhe. Podnošenjem prijave na ovaj natječaj prijavitelji potvrđuju da su upoznati s Izjavom o zaštiti osobnih podataka Grada Zaboka koja je izrađena na temelju Opće uredbe (GDPR), a u kojoj se detaljno propisuje postupanje s prijaviteljevim osobnim podacima. Izjava je dostupna na poveznici http://www.zabok.hr/stranica/gdpr.

O izboru će kandidati biti obaviješteni u zakonskom roku.

GRAD ZABOK

Napomena: Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 27/2024. od 6.3.2024.

Skip to content