REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                   GRAD ZABOK

             G r a d o n a č e l n i k                                          

KLASA: 112-02/23-01/002

URBROJ: 2140-6-3/3-23-4

Zabok, 3. travnja 2023.

            Na temelju članka 53.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19. – u daljnjem tekstu: Zakon), gradonačelnik Grada Zaboka raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za EU fondove i strateške projekte – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca.

Na ovaj Javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Posebni uvjeti:

   • magistar ili stručni specijalist društvene struke,

   • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

   • položen državni ispit,

   • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje     upravnim tijelom,

   • znanje rada na računalu.

  Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu:

    • punoljetnost,

    • hrvatsko državljanstvo,

    • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.   

   Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može biti imenovana pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od imenovanja.

   Na natječaj se mogu javiti i osobe koje su po prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu društvene struke.           

   Na mjesto pročelnika ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

   Uz vlastoručno potpisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

     • životopis,

     • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),

     • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, potvrde ili uvjerenja),

     • uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave na Natječaj),

     • vlastoručno potpisanu izjavu da kod podnositelja prijave ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona,

     • preslik svjedodžbe, uvjerenja ili potvrde o položenom državnom ispitu (ako kandidat ima položen državni ispit),

     • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (preslik elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji),

     • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje pet godina, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu ili potvrdi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslik ugovora o radu, rješenja ili potvrde poslodavca).

    Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te o tome priložiti svu propisanu dokumentaciju i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

                Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17. i 98/19. i 84/21.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

    Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze sukladno popisu na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

    Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te prema članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao prethodni radni odnos.

    Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

    Tražene isprave mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

    Natječajna dokumentacija koju su podnijele osobe u prijavi na ovaj natječaj postaje sastavni dio službenog spisa Grada Zaboka te se ista neće vraćati već će se čuvati u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko–zagorske županije“ br. 25/12.).

    Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

    Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

    Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

    Na Internet stranici Grada Zaboka  www.zabok.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg je područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za  prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na Internet stranici www.zabok.hr i na Oglasnoj ploči Grada Zaboka objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti.

    Pisane prijave na natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama”, na adresu: GRAD ZABOK, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika, s naznakom: „natječaj za pročelnika”, 49210 ZABOK, ZIVTOV trg 10.

    Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge navedene u natječaju.

    Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i o istome će biti pisano obaviještena.

    Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.

    U prijavi na natječaj navode se i osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte i dr.) isključivo za potrebe postupka te se isti neće upotrijebiti u druge svrhe. Podnošenjem prijave na ovaj natječaj prijavitelji potvrđuju da su upoznati s Izjavom o zaštiti osobnih podataka Grada Zaboka koja je izrađena na temelju Opće uredbe (GDPR), a u kojoj se detaljno propisuje postupanje s prijaviteljevim osobnim podacima. Izjava je dostupna na poveznici http://www.zabok.hr/gdpr.

    O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                                                                                                                                                                GRADONAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                                                                             Ivan Hanžek, oec.

    Napomena: Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 39/23. od 7.4.2023.

     

    Dokumenti: 

    Skip to content