Novosti

Javni natječaj za prijam službenika i vježbenika u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe

Osoba ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19 – dalje: Zakon) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu

1. na radno mjesto referent za društvene djelatnosti 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca
posebni uvjeti:

 • srednja stručna sprema društvene struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit

2. na radno mjesto referent-komunalni redar 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca
posebni uvjeti:

 • srednja stručna sprema društvene ili tehničke struke u četverogodišnjem trajanju
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen vozački ispit B-kategorije
 • položen državni ispit

3. vježbenik – 2 izvršitelja/ice za obavljanje vježbeničke prakse od 12 mjeseci u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe:
a. 1 izvršitelj/ica sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij (VSS) društvene struke
b. 1 izvršitelj/ica sveučilišni prijediplomski studij ili stručni prijediplomski studij (VŠS) građevinske struke.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Opći uvjeti za prijam:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • poznavanje rada na računalu.
  U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
  U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž. Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) za prijam vježbenika ispunjava i osoba koja je na temelju prijašnjih propisa stekla visoku stručnu spremu (za vježbenika pod 3.a), odnosno višu stručnu spremu (za vježbenika pod 3.b) traženih struka u navedenim znanstvenim područjima.
  Prijavu za radna mjesta pod 1. i 2. može podnijeti i kandidat koji nema položen državni ispit, uz uvjet da ga položi u zakonskom roku.
  Uz vlastoručno potpisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik svjedodžbe, diplome, uvjerenja ili potvrde),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (preslik elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji),
 • za radna mjesta pod 1. i 2. dokaz o traženom radnom iskustvu od 1 godine na odgovarajućim poslovima (preslik rješenja o rasporedu, ugovora o radu, potvrde poslodavca i sl.),
 • za radna mjesta pod 1. i 2. preslik svjedodžbe ili uvjerenja o položenom državnom ispitu,
 • preslik uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starijeg od 3 mjeseca,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona za njegov prijam u službu.
  Osoba koje prema posebnom zakonu ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu dužna je u prijavi se pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju.
  Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17. i 98/19.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze sukladno popisu na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03. i 148/13) uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14. i 39/18.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
  Tražene isprave mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
  Natječajna dokumentacija koju su podnijele osobe u prijavi na ovaj natječaj postaje sastavni dio službenog spisa Grada Zaboka te se ista neće vraćati već će se čuvati u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko–zagorske županije“ br. 25/12.).
  Kandidat koji će biti izabran dužan je prije samog donošenja rješenja o prijmu priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad.
  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.
  Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu će joj biti dostavljena obavijest.
  Za kandidate koji ispunjavanju formalne uvjete javnog natječaja provest će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja iz poznavanja djelokruga radnog mjesta, pisane provjere poznavanja rada na računalu i intervjua.
  Opis poslova pojedinog radnog mjesta, podaci o plaći, način provjere znanja i sposobnosti kandidata, te pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja biti će navedeni na internet stranici Grada Zaboka www.zabok.hr. Mjesto i vrijeme održavanja pisanog testiranja i intervjua bit će objavljeno na internet stranici www.zabok.hr i na Oglasnoj ploči Grada Zaboka, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Grad Zabok, ZIVTOV trg 10, 49210 Zabok, s naznakom radnog mjesta za koje se prijavljuje – „Javni natječaj za referenta za društvene djelatnosti / referenta-komunalnog redara / vježbenika VSS / vježbenika VŠS“.
  U prijavi na natječaj navode se i osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte i dr.) isključivo za potrebe postupka te se isti neće upotrijebiti u druge svrhe. Podnošenjem prijave na ovaj natječaj prijavitelji potvrđuju da su upoznati s Izjavom o zaštiti osobnih podataka Grada Zaboka koja je izrađena na temelju Opće uredbe (GDPR), a u kojoj se detaljno propisuje postupanje s prijaviteljevim osobnim podacima. Izjava je dostupna na poveznici http://www.zabok.hr/stranica/gdpr.
  O izboru će kandidati biti obaviješteni u zakonskom roku.

OVLAŠTEN ZA OBAVLJANJE POSLOVA
PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA
KOMUNALNO GOSPODARSTVO I
JAVNE POTREBE

                               Danijel Tuđa, ing.građ.

Napomena: Javni natječaj objavljen je u Narodnim novinama br. 8/2024. od 19.1.2024.

Skip to content