Novosti

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata

Pročelnica Upravnog odjela za EU fondove i strateške projekte Grada Zaboka na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19. – dalje: Zakon) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata – 1 izvršitelj/ica (puno radno vrijeme) na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

Na ovaj Javni natječaj (dalje u tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Posebni uvjeti:

–        magistar ili stručni specijalist tehničke struke, 

–        najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–        položen državni ispit,

–        znanje rada na računalu.

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu:

–        punoljetnost,

–        hrvatsko državljanstvo,

–        zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.        

Prijavu može podnijeti i kandidat koji nema položen državni ispit, uz uvjet da ga položi u zakonskom roku.

Na natječaj se mogu javiti i osobe koje su po prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu tehničke struke.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona. 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: 

–          životopis, 

–          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),

–          dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, potvrde ili uvjerenja),

–          uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave na Natječaj),

–          vlastoručno potpisanu izjavu da kod podnositelja prijave ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona,

–          preslik svjedodžbe, uvjerenja ili potvrde o položenom državnom ispitu (ako kandidat ima položen državni ispit),

–          dokaz o ukupnom radnom iskustvu (preslik elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) ili potvrde HZMO-a o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji),

–          dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu ili potvrdi HZMO-a (preslik ugovora o radu, rješenja ili potvrde poslodavca).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te o tome priložiti svu propisanu dokumentaciju i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

            Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17. i 98/19. i 84/21.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze sukladno popisu na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te prema članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao prethodni radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Tražene isprave mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Natječajna dokumentacija koju su podnijele osobe u prijavi na ovaj natječaj postaje sastavni dio službenog spisa Grada Zaboka te se ista neće vraćati već će se čuvati u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko–zagorske županije“ br. 25/12.).

Natječajni postupak obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. 

Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na Internet stranici Grada Zaboka www.zabok.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg je područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na Internet stranici www.zabok.hr i na Oglasnoj ploči Grada Zaboka objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja.

Pisane prijave na natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama”, na adresu: GRAD ZABOK, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za pripremu i provedbu projekata, s naznakom: „natječaj za višeg stručnog suradnika”, 49210 ZABOK, ZIVTOV trg 10.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i o istome će biti obaviještena pisanim putem.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.

U prijavi na natječaj navode se i osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte i dr.) isključivo za potrebe postupka te se isti neće upotrijebiti u druge svrhe. Podnošenjem prijave na ovaj natječaj prijavitelji potvrđuju da su upoznati s Izjavom o zaštiti osobnih podataka Grada Zaboka koja je izrađena na temelju Opće uredbe (GDPR), a u kojoj se detaljno propisuje postupanje s prijaviteljevim osobnim podacima. Izjava je dostupna na poveznici http://www.zabok.hr/gdpr.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pročelnica Valentina Đurek, dipl.inf.univ.spec.oec.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 113/21. od 20.10.2021.

Dokumenti:

Skip to content