Novosti

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Zaboka KLASA: 944-01/18-01/011 URBROJ: 2197/01-02-18-2 od 26. rujna 2018. godine, Povjerenstvo Gradskog vijeća za raspolaganje nekretninama Grada Zaboka utvrđuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta

            I. Predmet ovog natječaja je prodaja nekretnine Grada Zaboka, neizgrađenog građevinskog zemljišta oznake kčbr. 4036/1 (odgovara kčbr. 9214 k.o. Zabok), oranica, 4514 m², upisana u zk.ul.br. 5465 k.o. Zabok.

            Predmetna nekretnina nalazi se u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka, u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Zabok 1“ („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 8/08.). Nekretnina je namijenjena za izgradnju objekata gospodarske (proizvodne i poslovne) namjene.

            II. Početni iznos kupoprodajne cijene je 150,30 kuna za 1 m².

            III. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava:

– OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno MB i OIB, naziv i sjedište ponuditelja za pravnu osobu,

– ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama po 1 m²,

– izvadak iz sudskog ili obrtnog registra (preslik),

– dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslik),

– gospodarski program planirane investicije ponuditelja na nekretnini, s posebnim osvrtom na tehnički opis objekta koji se planira graditi, djelatnost i broj zaposlenih, odnosno novozaposlenih,

– izjavu ponuditelja da će u roku od 2 godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora na kupljenoj nekretnini započeti s gradnjom objekta za obavljanje djelatnosti sukladno gospodarskom programu,

– izjavu ponuditelja, ovjerenu od strane javnog bilježnika, o suglasnosti s raskidom ugovora i prodajom natrag nekretnine Gradu Zaboku po istoj kupoprodajnoj cijeni, ukoliko u roku od 2 godine ne započne s gradnjom objekta za obavljanje djelatnosti sukladno gospodarskom programu.

Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

  1. Ponude moraju biti dostavljene u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu. Javni natječaj – poziv za prikupljanje ponuda objavit će se u tjedniku Zagorski list i na Internet stranicama Grada Zaboka.

Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, uz napomenu: „ne otvaraj – ponuda za kupnju kčbr. 4036/1“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama. Danom predaje smatra se dan predaje na urudžbeni zapisnik ili dan predaje na poštu preporučenom pošiljkom.

V. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 18. veljače 2019. godine u 08:00 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradsko vijeće odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 90 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VI. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

            VII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretninu. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna prihvatljiva ponuda.

            VIII. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % početne kupoprodajne cijene nekretnine na račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj HR 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju nekretnine 4036/1“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja bez prava na kamate. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine.

            IX. Grad Zabok će s odabranim ponuditeljem sklopiti kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Kupoprodajnim ugovorom uredit će se međusobna prava i obveze prodavatelja i kupca. Ukoliko odabrani ponuditelj u roku od 30 dana od dana odabira ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnine te gubi pravo na povrat jamčevine.

Obvezni sastojak kupoprodajnog ugovora je i klauzula o zabrani otuđenja nekretnine u roku od 2 godine od dana sklapanja ugovora kojom se kupcu zabranjuje otuđenje nekretnine u navedenom roku.

            Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Kupac snosi troškove uknjižbe svog prava vlasništva i poreza.

            X. Grad Zabok ima pravo jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor, te pravo nazadkupnje prodane nekretnine po kupoprodajnoj cijeni po kojoj ju je prodao kupcu (bez kamata i umanjenu za iznos jamčevine plaćene u postupku natječaja), ukoliko kupac u roku od 2 godine od sklapanja kupoprodajnog ugovora ne započne s izgradnjom objekta na kupljenoj nekretnini sukladno gospodarskom programu iz ponude.

            XI. Kopija katastarskog plana koja se odnosi na predmetnu nekretninu može se podići u Uredu Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 7/II kat.

            XII. Grad Zabok pridržava si pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-764.

Predsjednik povjerenstva Krunoslav Kušan

Skip to content