Novosti

Javni natječaj za prodaju nekretnina u Proseniku Začretskom, kbr. 72 – siječanj 2024.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

GRADONAČELNIK

KLASA: 944-05/23-01/002

URBROJ: 2140-6-3/3-24-3

Zabok, 8. siječnja 2024.            

            Na temelju Odluke Gradonačelnika KLASA: 944-05/23-01/002 URBROJ: 2140-6-3/3-23-2 od 29. studenog 2023. godine i članka 12. stavka 2. Odluke o raspolaganju, upravljanju i korištenju nekretnina i pokretnina Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 20/23.) Grad Zabok raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU NEKRETNINA

I. Grad Zabok prodaje nekretnineoznake:

– kčbr. 750/2, oranica, površine 874m² (243 čhv),

– kčbr. 839/1, oranica, površine 874m² (243 čhv),

– kčbr. 839/2, oranica, površine 870m² (242 čhv),

– kčbr. 841/1, dvorište, oranica i pašnjak površine 1313m² (365 čhv), te

– kčbr. 842, šuma, površine 3438m² (956 čhv), sve upisane u z.-k.ul.br. 2697 k.o. Pustodol (Zabok).

Sve navedene nekretnine prodaju se kao cjelina, uključivši i pokretnine koje se nalaze u/na istima.

II. Predmetne nekretnine se u naravi nalaze u Zaboku, Prosenik Začretski. Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 8/9., 9/11., 3/13., 12/15., 10/17., 45/17., 5/18., 14/18., 30/19., 37/20., 1/21., 29/21., 46/21.-pročišćeni tekst) nekretnina oznake kčbr. 841/1 k.o. Pustodol (Zabok) nalazi se u građevinskom području naselja dok se preostale nekretnine navedene u točki I. ovog natječaja nalaze izvan granica građevinskog područja naselja.

Za stambenu zgradu koja se nalazi na nekretnini oznake kčbr. 841/1 k.o. Pustodol (Zabok) nije izdano rješenje o legalnosti. Ista je izgrađena prije 15.2.1968., vidljiva je na orto-foto karti iz navedene godine iz čega proizlazi da se smatra da je ista izgrađena temeljem pravomoćne građevinske dozvole. Uz predmetnu nekretninu prolaze elektroenergetska, plinska i vodovodna infrastruktura. Stambena zgrada ima priključak na elektroenergetski sustav te plinski priključak koji nisu u funkciji duže vrijeme. Opće stanje stambene zgrade – slabo održavana, zapuštena.

Sve nekretnine prodaju se u stanju viđeno-kupljeno.

III. Početna kupoprodajna cijena za sve nekretnine navedene u točki I. ovog natječaja iznosi 29.200,00 eura / 220.007,40 kuna[1].

IV. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava sljedeću dokumentaciju:

– OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno OIB, naziv i sjedište ponuditelja za pravnu osobu,

– ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u eurima (koji ne može biti manji od iznosa navedenog u točki III. ovog natječaja),

– izvadak iz sudskog ili obrtnog registra (preslik) za pravne osobe,

– preslik važeće osobne iskaznice za fizičke osobe,

– podatak (IBAN) o broju računa za mogući povrat jamčevine,

– dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslik).

Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

V. Ponude moraju biti dostavljene do 16. veljače 2024. godine. Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz napomenu: ne otvaraj – ponuda za kupnju nekretnina“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama. Danom predaje ponude smatra se dan predaje na urudžbeni zapisnik ili dan predaje pošti za slanje preporučenom pošiljkom.

VI. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 22. veljače 2024. godine u 8:00 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradonačelnik odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 15 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VII. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene, nepotpune i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

VIII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretnine. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna (1) prihvatljiva ponuda.

IX. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % (1.460,00 eura / 11.000,37 kuna1) početne kupoprodajne cijene nekretnina za koje daje ponudu na račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju nekretnina“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude.

Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnina.

X. Kupoprodajni ugovor sklapa se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji. Ukoliko odabrani ponuditelj u navedenom roku ne potpiše kupoprodajni ugovor, ili u bilo kojem trenutku dostavi izjavu o odustanku od kupnje, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnina, te gubi pravo na povrat jamčevine.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti, u pravilu, jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, nakon čega će se izdati tabularna isprava za upis vlasništva. 

Davanja na stjecanje nekretnina plaća kupac.

XI. Grad Zabok pridržava pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost niti troškove prema ponuditeljima (osim obveze povrata jamčevine).

Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-764.

XII. Ovaj natječaj objaviti će se na Internet stranici www.zabok.hr i u tjedniku „Zagorski list“.

           GRADONAČELNIK

              Ivan Hanžek, oec.


[1] Fiksni tečaj konverzije 1 eur = 7,53450 kuna

Skip to content