Novosti

Javni natječaj za prodaju nekretnine

Na temelju svoje Odluke KLASA: 944-01/18-01/006 URBROJ: 2197/01-02-18-5 od 18. listopada 2018. godine, Povjerenstvo Gradskog vijeća za raspolaganje nekretninama Grada Zaboka utvrđuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU NEKRETNINE

  1. Predmet javnog natječaja je prodaja etažnih dijelova nekretnine oznake kčbr. 133/37 (koja odgovara kčbr. 6297 k.o. Zabok), kuća i dvorište, površine 539m², upisanih u z.k.ul.br. 3123 k.o. Zabok kako slijedi:

–           Tavanski prostor br. T-1 na tavanu, površine 19,41 m² u 1/1 dijela te          

–           Stambeni prostor S-2 na I katu površine 75,54 m² u 4/5 dijela.

 Predmetni etažni dijelovi nekretnine u naravi se nalaze u stambenoj zgradi u Zaboku, Ulica J.J. Strossmayera 20.          

Predmet prodaje su oba etažna dijela kao cjelina, u navedenim suvlasničkim dijelovima.

  1. Početni iznos kupoprodajne cijene za nekretnine iz točke I. iznosi 264.361,15 kn.

            III. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava sljedeću dokumentaciju:

– OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno MB i OIB, naziv i sjedište ponuditelja za pravnu osobu,

– ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama (koji ne može biti manji od iznosa navedenog u točki II. ove dokumentacije),

– izvadak iz sudskog ili obrtnog registra (preslik) za pravne osobe,

– preslik važeće osobne iskaznice za fizičke osobe,

– preslik kartice bankovnog računa (za povrat jamčevine),

– dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslik).

Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

  1. Ponude moraju biti dostavljene u roku od 30 dana od dana objave ovog natječaja u Zagorskom listu. Javni natječaj – poziv za prikupljanje ponuda objavit će se u tjedniku Zagorski list i na Internet stranicama Grada Zaboka.

Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz napomenu: „ne otvaraj – ponuda za otkup kčbr. 133/37 k.o. Zabok“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama.

V. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 18. veljače 2019. godine u 08.30 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradsko vijeće odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 90 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VI. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene, nepotpune i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

            VII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretninu. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna (1) prihvatljiva ponuda.

            VIII. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 2 % početne kupoprodajne cijene nekretnine za koju daje ponudu na žiro račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju etažnih dijelova“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine.

            IX. Grad Zabok će s odabranim ponuditeljem sklopiti kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji. Kupoprodajnim ugovorom uredit će se međusobna prava i obveze prodavatelja i kupca. Ukoliko odabrani ponuditelj u roku od 30 dana od dana odabira ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnine, te gubi pravo na povrat jamčevine.

            Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. Iznimno, navedeni rok može se jednokratno produžiti u slučaju nastupa objektivnih okolnosti izvan utjecaja ponuditelja (ishođenje kredita i sl.).

            X. Grad Zabok pridržava si pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Odluku o istome donosi Gradsko vijeće.

Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-764.

Predsjednik povjerenstva Krunoslav Kušan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content