Novosti

Javni natječaj za prodaju nekretnine

Na temelju Odluke KLASA:944-01/18-01/012 URBROJ:2197/01-02-18-3 od  29. listopada 2018. godine i članka 11. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 10/16.) Povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Zaboka za raspolaganje nekretninama raspisuje

JAVNI NATJEČAJ 

ZA PRODAJU NEKRETNINE

  1. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine – neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Zaboka oznake kčbr. 3953/1 (koja odgovara kčbr. 8070/3 k.o. Zabok), livada, površine 7013 m², upisana u zemljišno-knjižni uložak br. 5465 k.o. Zabok.  

            II. Početni iznos kupoprodajne cijene je 177,10 kuna za 1m².

            III. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava sljedeću dokumentaciju:

– OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno MB i OIB, naziv i sjedište ponuditelja za pravnu osobu,

– ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama za 1m²,

– izvadak iz sudskog registra (preslik) za pravne osobe,

– preslik važeće osobne iskaznice za fizičke osobe,

– dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslik).

Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

  1. Ponude moraju biti dostavljene u roku od 8 dana od dana objave ovog javnog natječaja u Zagorskom listu.

Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz napomenu: „ne otvaraj – ponuda za otkup kčbr. 3953/1 k.o. Zabok“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama.

V. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 19.11.2018. godine u 12.00 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradsko vijeće odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 60 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VI. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene, nepotpune i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

            VII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretninu. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna (1) prihvatljiva ponuda.

            VIII. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % početne kupoprodajne cijene nekretnine za koju daje ponudu na žiro račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju nekretnine“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine.

            IX. Grad Zabok će s odabranim ponuditeljem sklopiti kupoprodajni ugovor u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji. Ukoliko odabrani ponuditelj u roku od 30 dana od dana donošenje odluke o prodaji ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnine, te gubi pravo na povrat jamčevine.

            Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. Porez na promet nekretnina snosi kupac.

            X. Ovaj Javni natječaj objavit će se istovremeno u Zagorskom listu i na mrežnoj stranici Grada Zaboka www.zabok.hr.

            XI. Grad Zabok pridržava pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima. Odluku o istome donosi Gradsko vijeće.

XII. Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-777.

Grad Zabok

Dokumenti:

Skip to content