Novosti

Javni natječaj za prodaju nekretnine u Proseniku Začretskom

REPUBLIKA HRVATSKA

  KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

                    GRAD ZABOK

                    Gradonačelnik

KLASA: 940-05/22-01/001

URBROJ: 2140-6-3/3-23-21

Zabok, 23. kolovoza 2023.            

            Natemelju Odluke Gradonačelnika KLASA: 940-05/22-01/001 URBROJ: 2140-6-3/3-23-20 od 23. kolovoza 2023. godine i članka 12. stavka 2. Odluke o raspolaganju, upravljanju i korištenju nekretnina i pokretnina Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, br. 20/23.) Grad Zabok raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU NEKRETNINE

I. Grad Zabok prodaje nekretninu (kuća i dvorište) oznake kčbr. 762/11, kuća, dvorište i livada, površine 856m² (238 čhv), upisana u z.-k.ul.br. 2020 k.o. Pustodol Začretski

II. Predmetna nekretnina u naravi nalazi se neposredno uz lokalnu cestu oznake LC 22045 u naselju Prosenik Začretski, kbr. 70. Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 8/9., 9/11., 3/13., 12/15., 10/17., 45/17., 5/18., 14/18., 30/19., 37/20., 1/21., 29/21., 46/21.-pročišćeni tekst) nekretnina se nalazi dijelom u građevinskom području naselja te dijelom izvan granica građevinskog područja naselja.

Za zgradu koja se nalazi na predmetnoj nekretnini nije izdano rješenje o legalnosti. Ista je izgrađena prije 15.2.1968., vidljiva je na orto-foto karti iz navedene godine iz čega proizlazi da se smatra da je ista izgrađena temeljem pravomoćne građevinske dozvole.

Na nekretnini postoje priključci struje i plina, ali isti nisu u funkciji. Nekretnina nema priključak na vodovod.

Opće stanje nekretnine – slabo održavana, devastirana.

Nekretnina se prodaje u stanju viđeno-kupljeno.

III. Početna kupoprodajna cijena za nekretninu iznosi 10.800,00 eura.

IV. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava sljedeću dokumentaciju:

– OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno OIB, naziv i sjedište ponuditelja za pravnu osobu,

– ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u eurima (koji ne može biti manji od iznosa navedenog u točki III. ovog natječaja),

– izvadak iz sudskog ili obrtnog registra (preslik) za pravne osobe,

– preslik važeće osobne iskaznice za fizičke osobe,

– podatak o broju računa za mogući povrat jamčevine,

– dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslik).

Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

V. Ponude moraju biti dostavljene do 29. rujna 2023. godine. Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz napomenu: ne otvaraj – ponuda za otkup nekretnine“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama. Danom predaje ponude smatra se dan predaje na urudžbeni zapisnik ili dan predaje pošti preporučenom pošiljkom.

VI. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 4. listopada 2023. godine u 8:00 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradonačelnik odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 15 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VII. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene, nepotpune i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

VIII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretninu. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna (1) prihvatljiva ponuda.

IX. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % (1.080,00 eura) početne kupoprodajne cijene nekretnine za koju daje ponudu na račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju nekretnine“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude.

Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine.

X. Kupoprodajni ugovor sklapa se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji. Ukoliko odabrani ponuditelj u navedenom roku ne potpiše kupoprodajni ugovor ili u bilo kojem trenutku dostavi izjavu o odustajanju od kupoprodaje, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnine, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, nakon čega će se izdati tabularna isprava za upis vlasništva.

Davanja na stjecanje nekretnine plaća kupac.

XI. Grad Zabok pridržava pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost niti troškove prema ponuditeljima (osim obveze povrata jamčevine).

Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-764.

XII. Natječaj će se objaviti na www.zabok.hr i u Zagorskom listu.

           GRADONAČELNIK

              Ivan Hanžek, oec.

Skip to content