Novosti

Javni natječaj za prodaju nekretnine

Na temelju Odluke Gradonačelnika KLASA: 944-01/21-01/007 URBROJ: 2140-6-3/3-22-5 od 25. ožujka 2022. godine i članka 11. i 13. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 10/16.) Grad Zabok raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE

I. Grad Zabok prodaje nekretninu oznake kčbr. 2520/1, put, površine 1013m², upisanu u z.k.ul.br. 2503 k.o. Gubaševo. 

II. Predmetna nekretnina u naravi nalazi se u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka, između državne ceste D 205 i željezničke pruge Zabok- Zaprešić. Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 8/9., 9/11., 3/13., 12/15., 10/17., 45/17., 30/19., 37/20. i 29/21.) nekretnina se nalazi u izdvojenom građevinskom području izvan naselja (površine infrastrukturnih sustava – IS).
Nekretnina se prodaje u stanju viđeno-kupljeno.

III. Početni iznos kupoprodajne cijene je 110,00 kuna za 1m², odnosno početna kupoprodajna cijena za predmetnu nekretninu iznosi 111.430,00 kuna.

IV. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava sljedeću dokumentaciju:
– OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno OIB, naziv i sjedište ponuditelja za pravnu osobu,
– ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama (koji ne može biti manji od iznosa navedenog u točki III. ovog natječaja),
– izvadak iz sudskog ili obrtnog registra (preslik) za pravne osobe,
– preslik važeće osobne iskaznice za fizičke osobe,
– podatak o broju računa za mogući povrat jamčevine,
– dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslik).
Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

V. Ponude moraju biti dostavljene u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Grada Zaboka (www.zabok.hr). Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz napomenu: „ne otvaraj – ponuda za kupnju nekretnine kčbr. 2520/1 k.o. Gubaševo“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama. Danom predaje ponude smatra se dan predaje na urudžbeni zapisnik ili dan predaje pošti preporučenom pošiljkom.

VI. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 11. travnja 2022. godine u 08:00 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradonačelnik odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 15 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VII. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene, nepotpune i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

VIII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretninu. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna (1) prihvatljiva ponuda. 

IX. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 20% početne kupoprodajne cijene nekretnine za koju daje ponudu na žiro račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju nekretnine“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine.

X. Kupoprodajni ugovor sklapa se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji. Ukoliko odabrani ponuditelj u navedenom roku ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnine, te gubi pravo na povrat jamčevine.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, nakon čega će se izdati tabularna isprava za upis vlasništva.
Davanja na stjecanje nekretnine plaća kupac. 

XI. Grad Zabok pridržava pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost niti troškove prema ponuditeljima (osim obveze povrata jamčevine). 
Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-764.

XII. Natječaj će se objaviti na www.zabok.hr i u Zagorskom listu.

Gradonačelnik Ivan Hanžek, oec.

Dokumenti:

Skip to content