Novosti

Javni natječaj za prodaju rabljenog automobila

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

GRADONAČELNIK

Povjerenstvo za prodaju

naslijeđenog osobnog automobila

KLASA: 940-05/22-01/002

URBROJ: 2140-6-3/3-22-21

Zabok, 17. studenog 2022.

Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Zaboka KLASA: 940-05/22-01/002 URBROJ: 2140-6-3/3-22-14 od 17. listopada 2022. godine Povjerenstvo za prodaju naslijeđenog osobnog automobila utvrđuje sljedeću

NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU

za prodaju naslijeđenog osobnog automobila u vlasništvu Grada Zaboka

(treća objava)

1. Predmet prodaje putem javnog natječaja je rabljeni osobni automobil u vlasništvu Grada Zaboka marke Opel Astra, model 1.4 16V, u prometu od 19.12.2000. godine, broj šasije: W0L0TGF4815040959, snaga motora: 66 kW, radni obujam motora: 1389cm³, boja vozila: plava – s efektom, broj sjedala: 5, registracija: nije registrirano, opće stanje: skladišten na otvorenome duže od 1 godine, prijeđeni kilometri: 260282. Automobil nije opremljen s klima uređajem.

Početna cijena: 3.648,13 kuna (484,19 eura).

2. Sudjelovati na ovom javnom natječaju mogu fizičke i pravne osobe putem pisanih ponuda.

3. Vozila se prodaju po sistemu „viđeno-kupljeno“, bez prava na naknadne reklamacije iz bilo kojeg razloga.

4. Predmet prodaje može se razgledati svaki radni dan (ponedjeljak-petak) u vremenu od 10,00-12,00 sati uz prethodnu najavu na broj telefona 049 587 764.

5. Osobe koje žele sudjelovati u natječaju dužne su uplatiti iznos jamčevine kao dokaz ozbiljnosti ponude u iznosu od 1.000,00 kuna1. Jamčevina se plaća u korist računa Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe.

Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene.

6. Ponuda za kupnju osobnog automobila mora sadržavati:

– naziv i točnu adresu ponuditelja sa kontakt podacima (telefon ili mobitel)

– OIB ponuditelja

– ponuđenu cijenu koja ne smije biti manja od početne cijene

– presliku osobne iskaznice za fizičku osobu

– za pravne osobe dokaz o aktivnom pravnom statusu – ispis izvatka iz obrtnog ili sudskog registra,

– presliku potvrdu o uplati jamčevine,

– podatak o bankovnom računu – IBAN (za potrebe vraćanja jamčevine).

7. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave natječaja u „Zagorskom listu“. Ponude se dostavljaju u zatvorenim omotnicama na adresu: GRAD ZABOK, Zabok, ZIVTOV trg 10 s naznakom „ne otvaraj – natječaj za prodaju automobila“. Nepravovremene ponude vraćaju se ponuđaču neotvorene. Nepotpune prijave odbacit će se zaključkom Gradonačelnika.

8. Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviša cijena uz ispunjavanje ostalih uvjeta utvrđenih natječajem. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti novčani iznos, prednost ima ponuditelj čija je ponuda ranije prispjela na natječaj. Izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršit će se Odlukom Gradonačelnika Grada Zaboka. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

9. Odabrani ponuditelj obavezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Gradom Zabokom u roku od 15 dana od dana primitka Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ukoliko najbolji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji, Grad Zabok ima pravo pozvati sljedećeg najboljeg ponuditelja na sklapanje ugovora o kupoprodaji.

Porez na promet te eventualne ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva vozila snosi kupac.

10. Grad Zabok pridržava pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost niti troškove prema ponuditeljima (osim obveze povrata jamčevine).

Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-764.

PREDSJEDNIK

mr. crim. Josip Horvatin, prof.

Skip to content