Novosti

Javni natječaj za prodaju stana u vlasništvu Grada Zaboka

PONUDE ZA KUPNJU STANA MORAJU PRISTIĆI U GRAD ZABOK NAJKASNIJE DO 20. LIPNJA 2014. GODINE

Natječaj je objavljen u “Zagorskom listu” dana 20. svibnja 2014. godine. Tekst natječaja daje se u nastavku.

I. Raspisuje se javni natječaj za prodaju stana u vlasništvu Grada Zaboka kako slijedi: dvosobni stan u Zaboku, u zgradi Matije Gupca 74, 3. kat, površine 31,18 m², upisan u z.k.ul.br. 4981, poduložak 39 (etaža 778/44346).

Početna cijena u kunama:200.701,81 kuna.

Opis nekretnine: Stan se nalazi u zgradi u centru Zaboka, izgrađenoj na kčbr. 1777/7 k.o. Zabok (tzv. „Vatikan“). Stan je na zadnjoj etaži, pod ravnim krovom, prilaz do stana je unutarnjim stubištem, dizala nema. Sastoji se od 2 sobe, kuhinje, kupaonice, hodnika i zatvorene lođe, uz pripadajući podrum. Priključen je na elektro, vodovodu, odvodnu i plinsku javnu distribucijsku mrežu. Stan je slobodan od osoba i stvari, neuseljen od 2008. godine.

Za stan je izrađen energetski certifikat te isti spada u G kategoriju prema tablici energetske učinkovitosti.

Stan se prodaje u stanju viđeno – kupljeno.

II. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: ponuditelj) koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama u RH.

III. Rok za podnošenje ponuda za kupnju stana je 30 dana od dana objave ovog natječaja u Zagorskom listu.

IV. Ponuditelj koji se natječe za kupnju stana dužan je za sudjelovanje na natječaju uplatiti jamčevinu u iznosu od 2.000,00 kuna. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-7706-OIB, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju stana“.

V. Ponuda za kupnju stana obavezno mora sadržavati:

– pisanu ponudu ponuditelja s ponuđenom ukupnom cijenom za stan u kunama, podatak o OIB-u i broju žiro ili tekućeg računa,

– preslik osobne iskaznice ponuditelja fizičke osobe,

– preslik dokaza o registraciji pravne osobe za ponuditelja pravnu osobu, ne stariji od 6 mjeseci,

– preslik dokaza o uplati jamčevine.

VI. Ponude za kupnju stana dostavljaju se u zatvorenim omotnicama, s naznakom „za javni natječaj za kupnju stana – ne otvaraj“, na adresu: GRAD ZABOK, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10.

VII. Ponuda će se smatrati valjanom ukoliko sadrži sve tražene podatke i dokumentaciju, te ukoliko je pravovremeno dostavljena. Ostale ponude, kao i ponude koje sadrže iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne kupoprodajne cijene određene ovim natječajem, smatrat će se nevaljanima.

Natječaj se može provesti i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.

VIII. Pristigle ponude javno će otvarati Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju stana dana 24. lipnja 2014. godine, u 08.00 sati.

Nakon okončanja postupka otvaranja dostavljenih ponuda, Povjerenstvo će sastaviti zapisnik o otvaranju ponuda, te utvrditi najpovoljniju ponudu. Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.

Konačnu odluku o prodaji stana najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradsko vijeće Grada Zaboka, koja će se dostaviti svim ponuditeljima koji su sudjelovali u natječaju, u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.

IX. Ponuditeljima koji su sudjelovali u natječaju, a nisu izabrani kao najpovoljniji, vratit će se iznos uplaćene jamčevine, bez prava na kamatu, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

X. Kupoprodajni ugovor sklapa se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji stana najpovoljnijem ponuditelju. Ukoliko uredno pozvani ponuditelj koji je izabran kao najpovoljniji ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u roku određenom u pozivu, smatrat će se da je odustao od svoje ponude i tada gubi pravo na povrat jamčevine.

XI. Kupoprodajna cijena plaća se odjednom, u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Uplaćeni iznos jamčevine uračunava se u iznos kupoprodajne cijene.

Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, ugovor će se raskinuti, a jamčevinu zadržava Grad Zabok.

Upis prava vlasništva na kupljenom stanu kupac može ostvariti na temelju kupoprodajnog ugovora i potvrde Grada Zaboka kojom se dokazuje isplata cjelokupne kupoprodajne cijene u korist Grada Zaboka.

XII. Grad Zabok ne odgovara za uvjete gradnje ili ograničenja u pogledu uvjeta gradnje koji se odnose na nekretninu izloženu prodaji, a koji mogu proizaći iz zakona ili odgovarajuće prostorno-planske dokumentacije.

XIII. Grad Zabok zadržava pravo poništenja ovog natječaja, u svakoj fazi postupka, bez davanja posebnog obrazloženja.

XIV. Grad Zabok organizira uvid na terenu – u stanu koji je predmet prodaje, uz prisutnost ovlaštene osobe, uz prethodnu najavu na broj tel. 049/587-764, Kruno Čačko.

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Skip to content