Novosti

Javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnina

Na temelju Odluke Gradonačelnika KLASA: 944-01/22-01/001 URBROJ: 2140-6-1-22-3 od 25. ožujka 2022. godine i članka 11. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 10/16.) Grad Zabok raspisuje

JAVNI NATJEČAJ 

ZA PRODAJU SUVLASNIČKOG DIJELA NEKRETNINA

  1. Grad Zabok prodaje 2/6 suvlasničkog dijela nekretnina (neizgrađena građevinska zemljišta) oznake:

– kčbr. 81/3 (koja odgovara kčbr. 5896/1 k.o. Zabok), pašnjak, ukupne površine 2403 m², upisana u zk.ul.br. 3488 k.o. Zabok i

– kčbr. 81/7 (koja odgovara kčbr. 5896/2 k.o. Zabok), oranica, ukupne površine 86 m², upisana u zk.ul.br. 3488 k.o. Zabok.

Ponuda se ne može dati odvojeno za pojedinu nekretninu, već samo kao za cjelinu.

  1. Predmetne nekretnine u naravi nalaze se uz Bregovitu ulicu u naselju Zabok. Sukladno Prostornom planu uređenja Grada Zaboka (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 8/9., 9/11., 3/13., 12/15., 10/17., 45/17., 5/18., 14/18., 30/19., 37/20., 1/21., 29/21., 46/21.-pročišćeni tekst) nalaze se u građevinskom području naselja (stambena i mješovita namjena).

Nekretnine se prodaju u stanju viđeno-kupljeno.

            III. Početna kupoprodajna cijena za 2/6 obje nekretnine iznosi 133.261,06 kuna.

            IV. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu koja sadržava sljedeću dokumentaciju:

– OIB, ime, prezime i prebivalište za fizičke osobe, odnosno OIB, naziv i sjedište ponuditelja za pravnu osobu,

– ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama (koji ne može biti manji od iznosa navedenog u točki III. ovog natječaja),

– izvadak iz sudskog ili obrtnog registra (preslik) za pravne osobe,

– preslik važeće osobne iskaznice za fizičke osobe,

– podatak o broju računa za mogući povrat jamčevine,

– dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslik).

Pravo podnošenja ponude imaju fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.

  1. Ponude moraju biti dostavljene do 6. travnja 2022. Ponude se dostavljaju na urudžbeni zapisnik ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, ZIVTOV trg 10, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, uz napomenu: „ne otvaraj – ponuda za otkup suvlasničkih dijelova“. Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenim omotnicama. Danom predaje ponude smatra se dan predaje na urudžbeni zapisnik ili dan predaje pošti preporučenom pošiljkom.

VI. Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 14. travnja 2022. godine u 9:00 sati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, sobi br. 21/II kat, a mogu mu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja. Otvaranje ponuda provest će Povjerenstvo, te će se o istome sastaviti zapisnik. Gradonačelnik odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi u roku od 15 dana od javnog otvaranja ponuda. Odluka o odabiru dostavit će se svim natjecateljima u postupku u roku od 8 dana od dana donošenja.

VII. Prihvatljiva ponuda je ponuda koja sadržava svu dokumentaciju i ispunjava sve uvjete utvrđene ovim natječajem. Nepravovremene, nepotpune i neuredne ponude, kao ni ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od početne cijene određene natječajem, neće se uzeti u razmatranje.

            VIII. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom za nekretninu. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljno je da na natječaj pristigne jedna (1) prihvatljiva ponuda.

            IX. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 5 % početne kupoprodajne cijene nekretnine za koju daje ponudu na žiro račun Grada Zaboka IBAN: HR7123600001851900006, poziv na broj 68-9016-OIB pravne odnosno fizičke osobe, uz naznaku: „Jamčevina za kupnju suvlasničkog dijela“, kao jamstvo za ozbiljnost ponude. Ponuditeljima s kojima nije sklopljen ugovor vratit će se uplaćena jamčevima u roku od 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine.

            X. Kupoprodajni ugovor sklapa se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji. Ukoliko odabrani ponuditelj u navedenom roku ne potpiše kupoprodajni ugovor, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje nekretnine, te gubi pravo na povrat jamčevine.

            Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu uplatiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, nakon čega će se izdati tabularna isprava za upis vlasništva.

            Davanja na stjecanje nekretnina plaća kupac.

            XI. Grad Zabok pridržava pravo da ne odabere niti jednu ponudu, odnosno da poništi javni natječaj bez posebnog obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost niti troškove prema ponuditeljima (osim obveze povrata jamčevine).

            Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 049/587-760.

XII. Natječaj će se objaviti na www.zabok.hr i u Zagorskom listu.

Gradonačelnik Ivan Hanžek, oec.

Dokumenti:

Skip to content