Novosti

Javni natječaj za zakup dijela javnoprometne površine

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 19. stavka 1. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 10/16.) i članka 42. stavka 2. alineje 6. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“  br. 9/13., 16/14., 4/18., 5/20., 13/20. – pročišćeni tekst, 15/21. i 28/21. – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Zaboka raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zakup dijela javnoprometne površine

I. Grad Zabok daje u zakup dio zemljišta oznake kčbr. 8165/1 k.o. Zabok  (odgovara kčbr. 2897/1) – u naravi asfaltirana javnoprometna površina s istočne strane Gimnazije A. G. Matoš u Zaboku, za potrebe prometnog vježbališta za osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta upravljanje vozilom. Skica površine koja se daje u zakup daje se u prilogu ovom natječaju.

Početak zakupa je 1. veljače 2023. godine.

Na vježbalištu mogu se osposobljavati vozači A, A1, A2, AM, B, C i CE kategorije.

Grad Zabok pridržava pravo korištenja predmetne površine za druge potrebe na način da ne ometa zakupnika u korištenju vježbališta sukladno ugovoru o zakupu.

Predmetni dio zemljišta koji se daje u zakup već koriste pod istim uvjetima 3 autoškole te će zakupnik morati s istima samostalno urediti međusobno korištenje.

II. Početna zakupnina iznosi 200,00 EUR-a mjesečno,a zemljište se daje u zakup ovim natječajem jednom ponuditelju. Odabran ponuditelj dužan je međusobno samostalno urediti odnose oko korištenja površine i održavanja površine u urednom stanju i stanju funkcionalne sposobnosti za obavljanje svoje djelatnosti s ostalim autoškolama koje već koriste zemljište.

Grad Zabok nema obvezu održavanja ni čišćenja predmetne površine.

III. Ponuditelj je dužan u ponudi navesti naziv obrta odnosno ime i prezime fizičke osobe ili naziv pravne osobe koja se natječe, adresu, OIB i ponuđenu cijenu zakupnine u EUR-ima, a uz ponudu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– dokaz kojim ponuditelj dokazuje da može obavljati djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače u autoškoli.

Dokumentacija se može dostaviti u neovjerenoj preslici.

IV. Ponude se predaju u zatvorenim kovertama s naznakom „ne otvaraj – natječaj za vježbalište“ i moraju prispjeti najkasnije do 30. siječnja 2023. godine do 9.00 sati zaključno, na adresu GRAD ZABOK, ZABOK, ZIVTOV TRG 10, poštom ili na urudžbeni zapisnik.

Javno otvaranje ponuda bit će 30. siječnja 2023. godine u 9.00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10.

V. Nakon otvaranja ponuda sačinit će se rang lista prihvatljivih ponuda, od kojih je prva ona koja sadrži traženu dokumentacija i najvišu ponuđenu cijenu, a ostale slijede iza nje prema visini ponuđene zakupnine. Odluku o odabiru ponuda donosi gradonačelnik. O odabiru prihvatljivih ponuda bit će obaviješteni svi ponuditelji u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

VI. S odabranim ponuditeljima sklopit će se ugovor o zakupu kojim će se urediti međusobna prava i obveze.

VII. Grad Zabok može poništiti natječaj u svako doba, bez navođenja posebnih razloga.

VIII. Ovaj natječaj objavit će 19. siječnja 2023. na Oglasnoj ploči Grada Zaboka i na www.zabok.hr.                                         

                                                                                                                                                                     GRADONAČELNIK

     Ivan Hanžek, oec.

                                                                                             

Skip to content