Novosti

Javni natječaj za zakup dijela javnoprometne površine

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 19. stavka 1. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 10/16.) i članka 42. stavka 2. alineje 6. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“  br. 9/13., 16/14., 4/18., 5/20., 13/20. – pročišćeni tekst, 15/21. i 28/21. – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Zaboka raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za zakup dijela javnoprometne površine

I. Grad Zabok daje u zakup dio zemljišta oznake kčbr. 8165/1 k.o. Zabok  (odgovara kčbr. 2897/1) – u naravi asfaltirana javnoprometna površina s istočne strane Gimnazije A. G. Matoš u Zaboku, za potrebe prometnog vježbališta za osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta upravljanje vozilom. Skica površine koja se daje u zakup daje se u prilogu ovom natječaju.

Trajanje zakupa je ožujak – svibanj 2024. Zakup se može produljiti na isto razdoblje u sljedećim godinama, pod uvjetom da je uredno podmirena sva zakupnina.

Na vježbalištu mogu se osposobljavati vozači C kategorije.

Grad Zabok pridržava pravo korištenja predmetne površine za druge potrebe na način da ne ometa zakupnika u korištenju vježbališta sukladno ugovoru o zakupu.

Predmetni dio zemljišta koji se daje u zakup već koriste pod istim uvjetima 3 autoškole te će zakupnik morati s istima samostalno urediti međusobno korištenje.

II. Početna zakupnina iznosi 200,00 EUR-a mjesečno,a zemljište se daje u zakup ovim natječajem jednom ponuditelju. Odabrani ponuditelj dužan je međusobno samostalno urediti odnose oko korištenja površine i održavanja površine u urednom stanju i stanju funkcionalne sposobnosti za obavljanje svoje djelatnosti s ostalim autoškolama koje već koriste zemljište.

Grad Zabok nema obvezu održavanja ni čišćenja predmetne površine.

III. Ponuditelj je dužan u ponudi navesti naziv obrta odnosno ime i prezime fizičke osobe ili naziv pravne osobe koja se natječe, adresu, OIB i ponuđenu cijenu zakupnine u eurima, a uz ponudu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– dokaz kojim ponuditelj dokazuje da može obavljati djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače u autoškoli

– pisanu suglasnost autoškola koje već koriste poligon, a kojom daju suglasnost ponuditelju za korištenje poligona (AUTO ŠKOLA BEST, ORO AUTOŠKOLA i AUTOŠKOLA AUTO-KAJ).

Dokumentacija se može dostaviti u neovjerenoj preslici.

IV. Ponude se predaju u zatvorenim omotnicama s naznakom „ne otvaraj – natječaj za vježbalište“ i moraju prispjeti najkasnije do 29. veljače 2024. godine do 9.00 sati zaključno, na adresu GRAD ZABOK, ZABOK, ZIVTOV TRG 10, poštom ili na urudžbeni zapisnik.

Javno otvaranje ponuda bit će 29. veljače 2024. godine u 9.00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10.

V. Nakon otvaranja ponuda sačinit će se rang lista prihvatljivih ponuda, od kojih je prva ona koja sadrži traženu dokumentacija i najvišu ponuđenu cijenu, a ostale slijede iza nje prema visini ponuđene zakupnine. Odluku o odabiru ponuda donosi gradonačelnik. O odabiru prihvatljivih ponuda bit će obaviješteni svi ponuditelji u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

VI. S odabranim ponuditeljima sklopit će se ugovor o zakupu kojim će se urediti međusobna prava i obveze.

VII. Grad Zabok može poništiti natječaj u svako doba, bez navođenja posebnih razloga.

VIII. Ovaj natječaj objavit će 22. veljače 2024. na Oglasnoj ploči Grada Zaboka i na www.zabok.hr.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek, oec.

Prilozi:

Skip to content