Novosti

JAVNI POZIV GRADA ZABOKA o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane cesta uz Društveni dom DVD-a Pavlovec

Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem oznake kčbr. 9448 k.o. Zabok, javna zgrada, zemljište za sport i rekreaciju i dvorište, površine 1928 m² i 9449 k.o. Zabok, neplodno nepoznato, površine 398 m² (obje se vode u zemljišnim knjigama kao kčbr. 2016/2, javna zgrada, zemljište za sport i rekreaciju i dvorište, 2744 m², z.k.ul.br. 208 k.o. Zabok), da započinje postupak evidentiranja nerazvrstane ceste – ceste uz Društveni dom DVD-a Pavlovec Zabočki (proteže se od županijske ceste do željezničke pruge, dužine cca 120 m). Cesta će se evidentirati u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu kao nerazvrstana cesta, javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Zaboka, sve temeljem Zakona o cestama.

Radovi na izradi geodetskog elaborata će započeti dana 3. ožujka 2016. u 8.00 sati obilježavanjem granica zemljišta na kojem je cesta izgrađena, od strane ovlaštenog inženjera geodezije.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će Ivo Nazifovski dipl.ing.geod,, GEOTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ceste i zatražiti dodatna obrazloženja dana 14. ožujka 2016. godine, u vremenu od 13.00 do 15.00 sati, u prostorima Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 2.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, Internet stranici Grada Zaboka, Radio Zaboku i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

KLASA:340-01/16-01/05 GRAD ZABOK

URBROJ:2197/01-03/1-16-3 GRADONAČELNIK

Zabok, 22. veljače 2016. Ivan Hanžek,oec.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content