Novosti

JAVNI POZIV GRADA ZABOKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE – ZAGORSKA ULICA

Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima oznake kčbr. 7480, 7485, 7466/1, 7465/3 i 7464/2 k.o. Zabok (vode se u zemljišnim knjigama kao kčbr. 1826/5, 1830/5, 1835/14, 1830/6, 1831/3 i 1833/5, sve k.o. Zabok), da započinje postupak evidentiranja nerazvrstane ceste – Zagorske ulice u Zaboku (dužine cca 260 m). Zagorska ulica će se evidentirati u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu kao nerazvrstana cesta, javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Zaboka, sve temeljem Zakona o cestama.

Radovi na izradi geodetskog elaborata će započeti dana 3. ožujka 2016. u 9.00 sati obilježavanjem granica zemljišta na kojem je cesta izgrađena, od strane ovlaštenog inženjera geodezije.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će Ivo Nazifovskidipl.ing.geod,, GEOTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ceste i zatražiti dodatna obrazloženja dana 14. ožujka 2016. godine, u vremenu od 13.00 do 15.00 sati, u prostorima Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 2.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, Internet stranici Grada Zaboka, Radio Zaboku i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

KLASA:340-01/16-01/06 GRAD ZABOK

URBROJ:2197/01-03/1-16-3 GRADONAČELNIK

Zabok, 22. veljače 2016. Ivan Hanžek,oec.

Skip to content