Novosti

JAVNI POZIV GRADA ZABOKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZABOK
G r a d o n a č e l n i k

KLASA:340-01/16-01/26
URBROJ:2197/01-03/1-16-3
Zabok, 11. studeni 2016.

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine) Grad Zabok objavljuje

JAVNI POZIV GRADA ZABOKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA –

ZBK NC013 – Odvojak Bregovita ulica kbr. 33 i 37, te ZBK NC014; Odvojak Bregovita ulica kbr. 36-37

Grad Zabok, Zabok, ZIVTOV trg 10, obavještava nositelje prava na nekretninama koje graniče sa gore navedenim nerazvrstanim cestama i nositelje prava na nekretninama koje nose katastarske oznake kčbr. 5904, 5907, 5908/1, 5895/1, 5895/2, 5894, 5896/1, te neposredno graniče sa zemljištem oznake kčbr. 5903 k.o. Zabok, da započinje postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta pod oznakama: ZBK NC013 – Odvojak Bregovita ulica kbr. 33 i 37, te ZBK NC014; Odvojak Bregovita ulica kbr. 36-37. Navedeni odvojci će se evidentirati u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu kao nerazvrstana cesta, javno dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Grada Zaboka, sve temeljem Zakona o cestama.

Radovi na izradi geodetskog elaborata će započeti dana 21. studenog 2016. u 9:00 sati (u slučaju izrazito lošeg vremena, radovi se odgađaju za tjedan dana odnosno 28. studenog 2016. u 9:00 sati), obilježavanjem granica zemljišta na kojem je cesta izgrađena, od strane ovlaštenog inženjera geodezije.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će Ivo Nazifovskidipl.ing.geod., GEOTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ceste i zatražiti dodatna obrazloženja dana 2. prosinca 2016. godine, u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, u prostorima Grada Zaboka, Zabok, ZIVTOV trg 10, soba br. 21.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, Internet stranici Grada Zaboka, Radio Zaboku i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRAD ZABOK
GRADONAČELNIK
Ivan Hanžek,oec.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content