Novosti

Javni poziv o o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta NC ZBK 048, NC ZBK 049, NC ZBK 046, NC ZBK 047, NC ZBK 054, NC ZBK 050, NC ZBK 003, NC ZBK 073, NC ZBK 008, NC ZBK 044, NC ZBK 045, NC ZBK 057 i NC ZBK 060 u Gradu Zaboku u naselju Zabok

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA:340-01/18-01/002

URBROJ:2197/01-03/1-18-14

Zabok, 12. studeni 2018.

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta NC ZBK 048, NC ZBK 049, NC ZBK 046, NC ZBK 047, NC ZBK 054, NC ZBK 050, NC ZBK 003, NC ZBK 073, NC ZBK 008, NC ZBK 044, NC ZBK 045, NC ZBK 057 i NC ZBK 060 u Gradu Zaboku u naselju Zabok

Ovim pozivom Grad Zabok, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Zaboka, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste NC ZBK 048 – Golubani I, NC ZBK 049 – Golubani II, NC ZBK 046 – Franjčeci I, NC ZBK 047 – Franjčeci II, NC ZBK 054 – Jurci, NC ZBK 050 – Hundrići, NC ZBK 003 – Greblica, NC ZBK 073 – Šoštari, NC ZBK 008 – Mrazova ulica, NC ZBK 044 – Črnjevići I, NC ZBK 045 – Črnjevići II, NC ZBK 057 – Lihteri i NC ZBK 060 – Ulica mirni krovovi u naselju Zabok da započinje postupak evidentiranja navedenih nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige i katastar.

Izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvršit će se dana 26.11.2018. s početkom u 9.00 sati za cestu NC ZBK 048, u 09.20 sati za cestu NC ZBK 049, u 09.40 sati za cestu NC ZBK 046, u 10.00 sati za cestu NC ZBK 047, u 10.20 sati za cestu NC ZBK 054, u 10.40 sati za cestu NC ZBK 050, u 11.00 sati za cestu NC ZBK 003, u 11.20 sati za cestu NC ZBK 073, u 11.40 sati za cestu NC ZBK 008, u 12.00 sati za cestu NC ZBK 044, u 12.20 sati za cestu NC ZBK 045, u 12.40 sati za cestu NC ZBK 057 i u 13.00 satu za cestu NC ZBK 060.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 03.12.2018., sa istim početkom obilježavanja za svaku cestu.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim nerazvrstanim cestama odnosno česticama zemljišta na kojima su iste izgrađene (nose oznake kčbr. 5750, 5748, 5726/2, 5725, 5724, 5722, 5721, 5720, 5718, 5719, 5711/2, 5711/3, 5711/5, 5113, 9901, 5113, 5112, 5110, 5108, 5102, 5104, 5101, 9900, 4987, 4917, 4918, 4911/1, 4875, 4873, 4871, 4870, 4867, 4901/3, 4901/2, 4897/2, 4780/15, 9892, 4754, 4756, 4629, 9890 sve u k.o. Zabok i 1883 u k.o. Pustodol ),o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja cesta i zatražiti dodatna obrazloženja dana 14.12.2018. godine, u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Javni poziv je objavljen u Zagorskom listu br. 768 od 20. studenog 2018.

Skip to content