Novosti

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javne zelene površine – malonogometno igralište

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/20-01/040

URBROJ: 2197/01-03/1-20-1

Zabok, 6. svibanj 2020.

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja

komunalne infrastrukture u katastru i zemljišnoj knjizi

Na temelju članka 132., a vezano uz članak 59. stavak 1. točku 5. i članak 60. točku 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18. i 110/18.-Odluka USRH) i Objašnjenja Državne geodetske uprave KLASA:011-01/19-01/03 URBROJ:541-01-19-11 od 2.4.2019., GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture –

javne zelene površine – malonogometno igralište

Ovim pozivom Grad Zabok obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura – javne zelene površine – malonogometno igralište u naselju Lug Zabočki (k.o. Zabok) da započinje postupak evidentiranja navedene komunalne infrastrukture u zemljišne knjige i katastar.

Izrađuje se geodetski elaborat izvedenog stanja navedene komunalne infrastrukture.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena komunalna infrastruktura uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade geodetskog elaborata izvršit će se dana 21. svibnja 2020. s početkom u 9.15 sati.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 22. svibnja 2020., sa istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenom komunalnom infrastrukturom odnosno česticama zemljišta na kojima je ista izgrađena (nose oznake kčbr. 8466, 8467, sve u k.o. Zabok),o gore navedenom postupku evidentiranja komunalne infrastrukture.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture i zatražiti dodatna obrazloženja dana 29. svibnja 2020. godine, u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A ili kontaktirati telefonom 049/213-083 ili e-mailom: geotag@geotag.hr.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Skip to content