Novosti

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture –

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 340-01/19-01/003

URBROJ: 2197/01-03/1-19-17

Zabok, 14. svibnja 2019.

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja

komunalne infrastrukture u katastru i zemljišnoj knjizi

– javni sportski i rekreacijski prostori

Na temelju članka 132., a vezano uz članak 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18. i 110/18.- Odluka USRH) GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture –

javni sportski i rekreacijski prostor (javna zgrada, zemljište za sport i rekreaciju)

u naselju Dubrava Zabočka u Gradu Zaboku

Ovim pozivom Grad Zabok obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura – javni sportski i rekreacijski prostor sa postojećom zgradom NK Rudar u naselju Dubrava Zabočka da započinje postupak evidentiranja navedene komunalne infrastrukture u zemljišne knjige i katastar.

Izrađuje se snimka izvedenog stanja komunalne infrastrukture i geodetski elaborat izvedenog stanja navedene komunalne infrastrukture.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena komunalna infrastruktura uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvršit će se dana 10. lipnja 2019. godine u 9:00 sati.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 11. lipnja 2019., sa istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim komunalnom infrastrukturom odnosno česticama zemljišta na kojima je ista izgrađena (nose oznake kčbr. 241/1, 242/1 i 242/2 sve u k.o. Špičkovina),o gore navedenom postupku evidentiranja komunalne infrastrukture.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture i zatražiti dodatna obrazloženja dana 14. lipnja 2019. godine, u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M. Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Skip to content