Novosti

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u naselju Lug Zabočki (k.o. Zabok)

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRADZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/21-01/065

URBROJ: 2197/01-03/3-21-1

Zabok, 18. kolovoza 2021.

PREDMET: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.) GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u naselju LUG ZABOČKI (k.o. Zabok)

Ovim pozivom Grad Zabok obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura – nerazvrstana cesta NC LZA 023 (Vulica Istok – Ranč Kušan) da započinje postupak evidentiranja navedene komunalne infrastrukture u zemljišne knjige ikatastar.

Izrađuje se snimak izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade snimke izvedenog stanja izvršit će se dana 07.09.2021. s početkom u 9.00 sati.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 09.09.2021., s istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenom cestom odnosno zemljištem na kojem je ista izgrađena – kčbr. 9952 k.o. Zabok (3241 k.o. Zabok) o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstane ceste.

Snimak izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u snimak izvedenog stanja nerazvrstane ceste i zatražiti dodatna obrazloženja dana 16.09.2021. godine, u vremenu od 8.00 do

9.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek, oec.

Skip to content