Novosti

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u naselju Repovec

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/23-01/027

URBROJ: 2140-6-1-23-1

Zabok, 25. srpnja 2023.

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19. i 144/21.) GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I  P O Z I V o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u naselju Repovec

Ovim pozivom Grad Zabok obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura  – nerazvrstana cesta NC REP 002 duljine oko 1070 m (k.o. Zabok), da započinje postupak evidentiranja navedene ceste u zemljišne knjige i katastar.      

Izrađuje se geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade geodetskog elaborata izvršit će se dana 29.08.2023. godine, početkom u 09:00 sati.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan  30.08.2023., s istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim cestama i drugom komunalnom infrastrukturom odnosno česticama zemljišta na kojima je ista izgrađena (nose oznaku kčbr. 2850, 2814/3, 2811/2, 2635, 2658, 2657, 2653, 2652, 2651, 2650, 2649, 2634, 2687, 2633, 2631, 2052, 2681, 2682, 2040, 2028, 2030, 2031, 2025 i dr. k.o. Zabok),o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstane ceste.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture i zatražiti dodatna obrazloženja dana 30.08. 2023. godine, u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Javni poziv

Skip to content