Novosti

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u Zaboku – Ulica Stjepana Radića

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 340-01/17-01/01

URBROJ: 2197/01-03/1-17-3

Zabok, 18. siječanj 2017.

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) Grad Zabok objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u Zaboku –

Ulica Stjepana Radića

Ovim pozivom Grad Zabok, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Zaboka, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta oznakeNCZBK 021 i NCZBK 071 -Ulica Stjepana Radića(proteže se od spoja s Ulicom Matije Gupca i ide do motocross staze; dužina cca 450m)da započinjanje postupak evidentiranja te nerazvrstane ceste u zemljišne knjige i katastar. Izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata nerazvrstane ceste Ulice S. Radića izvršit će se 2. veljače 2017. s početkom u 9:00 sati. U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za 9. veljače 2017. s početkom u 9:00 sati.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenom nerazvrstanom cestom odnosno česticama zemljišta na kojima je ista izgrađena (nose oznake kčbr. 9915, 7271 i druge, sve k.o. Zabok),o gore navedenom postupku.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GEO-BT d.o.o. iz Zaboka, Lug Zabočki 10e, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Andrea Čanak. Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ceste i zatražiti dodatna obrazloženja dana 10. ožujka2017. godine, u vremenu od 13:00 do 15:00 sati, u prostorima GEO-BT-a d.o.o.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu i na www.zabok.hr.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Skip to content