Novosti

JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/20-01/019

URBROJ:2197/01-03/1-20-1

Zabok, 20. veljače 2020.

PREDMET: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. I 110/19.) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Ovim pozivom Grad Zabok, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Zaboka, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene sljedeće nerazvrstane ceste (sve u k.o. Zabok):

-NC LZA 012 (Odvojak Kobelščak Tuđa) duljine oko 440 m,

-NC LZA 016 (Odvojak Plinska stanica) duljine oko 400 m,

-NC LZA 019 (Odvojak ŠRD Žabac) duljine oko 640 m

-NC LZA 022 (Odvojak Žabica) duljine oko 117 m

-NC ZBK 087 (Odvojak Presečki-Trgocentar) duljine oko 12 m,

da započinje postupak evidentiranja navedenih nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige i katastar.

Izrađuje se geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade geodetskog elaborata izvršit će se dana 5. ožujka 2020. godine s početkom u 8:30 sati.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 6. ožujka 2020., sa istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim nerazvrstanim cestama odnosno česticama zemljišta na kojima su iste izgrađene (nose oznake kčbr. 9949, 9950, 8457, 7060, 6244/1, 6393/2 i 6394/1, sve k.o. Zabok ),o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja cesta i zatražiti dodatna obrazloženja dana 27. ožujka 2020. godine, u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Skip to content