Novosti

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/22-01/023

URBROJ: 2140-6-3/1-22-1

Zabok, 16. svibanj 2022.

PREDMET: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19. i 144/21.) i Objašnjenja Državne geodetske uprave od 24. listopada 2012. GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

u naselju Lug Zabočki (k.o. Zabok)

Ovim pozivom Grad Zabok obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstana cesta NC LZA 020 i nerazvrstana cesta NC LZA 021 da započinje postupak evidentiranja navedenih cesta u zemljišne knjige i katastar.

Izrađuje se geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade geodetskog elaborata izvršit će se dana 8. lipnja 2022. s početkom u 9.00 sati.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 9. lipnja 2022., s istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim cestama odnosno zemljištem na kojemu su iste izgrađene – kčbr.7154, 7168, 7190, 9948, 9951, 9952/1 k.o. Zabok (kčbr. 4257, 4256, 4260, 4279, 4263, 4264, 4278/1 k.o. Zabok) o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i zatražiti dodatna obrazloženja dana 10. lipnja 2022. godine, u vremenu od 13.00 do 14.00 sati , u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Download Javni-poziv.doc
Skip to content