Novosti

JAVNI POZIV O ZAPOČINJANJU POSTUPKA EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/20-01/063

URBROJ:2197/01-03/1-20-1

Zabok, 11. rujan 2020.

PREDMET: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. I 110/19.) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

u naselju Zabok i Pavlovec Zabočki u k.o. Zabok

Ovim pozivom Grad Zabok, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Zaboka, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste

NC ZBK 062 – Ulica nad Vučakom, duljine oko 242 m,

NC PAV 001 – Odvojak Andrija, duljine oko 208 m,

da započinje postupak evidentiranja navedenih nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige i katastar.

Izrađuje se geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade geodetskog elaborata izvršit će se dana 25. rujna 2020. godine s početkom u 9.00 sati za NC PAV 001, a u 11.00 sati za NC ZBK 062.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 28. rujna 2020., sa istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim nerazvrstanim cestama odnosno česticama zemljišta na kojima su iste izgrađene (nose oznake kčbr. 9420 – NC PAV 001; NC ZBK 062 kčbr. 5861, 5860/2, 5860/1, 5859, 5857, 5855, 5852/1, 5821, sve k.o. Zabok ),o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ceste i zatražiti dodatna obrazloženja dana 2. listopada 2020. godine, u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Skip to content