Novosti

JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta cesta i druge komunalne infrastrukture u naselju Špičkovina

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/20-01/022

URBROJ:2197/01-03/1-20-1

Zabok, 2. ožujak 2020.

PREDMET: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja

nerazvrstanih cesta i druge komunalne infrastrukture

Na temelju članka 132., a vezano uz članak 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18. i 110/18. – Odluka USRH), članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. I 110/19.) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja komunalne infrastrukture (KLASA:011-01/19-01/03 URBROJ:541-01-19-11 od 2. travnja 2019.) GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

i druge komunalne infrastrukture u naselju Špičkovina

Ovim pozivom Grad Zabok obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura (sve u k.o. Špičkovina):

nerazvrstana cesta NC ŠPI 001 (Odvojak Bratković), duljine oko 23 m

nerazvrstana cesta NC ŠPI 007 (Odvojak Herceg), duljine oko 350 m

nerazvrstana cesta NC ŠPI 023 (Špičkovina III), duljine oko 2141 m

javne zelene površine uz nerazvrstanu cestu NC ŠPI 023

javno parkiralište uz nerazvrstanu cestu NC ŠPI 023

javni sportski i rekreacijski prostor (zemljište za sport i rekreaciju) – tzv. Gmajna

da započinje postupak evidentiranja navedene komunalne infrastrukture u zemljišne knjige i katastar.

Izrađuje se geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste i druga komunalna infrastruktura uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade geodetskog elaborata izvršit će se dana 16. travnja 2020. i 17. travnja 2020. početkom u 9:00 sati.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 23. travnja i 24. travnja 2020., s istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim cestama i drugom komunalnom infrastrukturom odnosno česticama zemljišta na kojima je ista izgrađena (nose oznaku kčbr. 1562, 1091, 1089/2, 1089/1, 1053, 961/23, 961/17, 961/18, 1573, 835, 844, 839, 1572, 1046/2, 1046/1, 1563/2, 845, 827/7, 832/16, 827/5, 827/4, 827/2, 1090/2, 1563/1, 1090/1, 834/4 i 834/3, sve k.o. Špičkovina),o gore navedenom postupku evidentiranja komunalne infrastrukture.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture i zatražiti dodatna obrazloženja dana 24. travnja 2020. godine, u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Objava 11. 3. 2020.

Skip to content