Novosti

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta – Dubrava Zabočka i Repovec

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/20-01/079

URBROJ:2197/01-03/1-20-1

Zabok, 13. studeni 2020.

PREDMET: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. I 110/19.) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

u naseljima Dubrava Zabočka i Repovec

Ovim pozivom Grad Zabok, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Zaboka, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene sljedeće nerazvrstane ceste (k.o. Špičkovina i k.o. Zabok):

– NC DZA 005 (Odvojak Ded) oko 178 m i NC DZA 004 (Odvojak Čekolj-Krznar) oko 168 m

– NC DZA 014 (Odvojak Kovač) oko 133 m i NC DZA 008 (Odvojak Gregurić) oko 94 m i NC DZA 009 (Odvojak Gregurić) oko 74 m

– NC REP 001 (Odvojak Bašić) oko 194 m i NC REP 005 (Odvojak Repovec) oko 198 m

da započinje postupak evidentiranja navedenih nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige i katastar.

Izrađuje se geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade geodetskog elaborata izvršit će se dana 01. prosinca 2020. godine s početkom u 9.00 sati za NC DZA 005 i NC DZA 004; s početkom u 12.00 za NC DZA 014, NC DZA 008 i NC DZA 009; 02. prosinca 2020 u 9 sati za NC REP 001 i NC REP 005.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera se odgađa za 07. prosinca 2020. u isto vrijeme odnosno 08. prosinca 2020. u isto vrijeme.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim nerazvrstanim cestama odnosno česticama zemljišta na kojima su iste izgrađene (nose oznake kčbr. 407/4, 407/3, 1592, 404, 407/4 za NC DZA 005; kčbr. 1594 za NC DZA 004; kčbr. 326/3, 321/4, 329/1, 329/2 za NC DZA 014; kčbr. 1592 za NC DZA 008; kčbr. 1592, 292/3, 292/2 za NC DZA 009 sve k.o. Špičkovina; u k.o. Zabok nalaze se kat. čestice: 2570 za NC REP 001 i 2584 za NC REP 005, o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja cesta i zatražiti dodatna obrazloženja dana 16. prosinca 2020. godine, u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Skip to content