Novosti

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Zabok NC ZBK 072 (Ulica sv. Antuna Padovanskog), NC ZBK 068 (Ulica Rebro), NC ZBK 069 (Ulica Rebro I), NC ZBK 070 (Ulica Rebro II), NC ZBK 040 (Ulica Bajeri) i NC ZBK 011 (Ulica Bajeri-Odvojak Bajeri) u Gradu Zaboku

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 340-01/19-01/003

URBROJ:2197/01-03/1-19-67

Zabok, 10. listopad 2019.

PREDMET: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Zabok

NC ZBK 072 (Ulica sv. Antuna Padovanskog), NC ZBK 068 (Ulica Rebro), NC ZBK 069 (Ulica Rebro I), NC ZBK 070 (Ulica Rebro II), NC ZBK 040 (Ulica Bajeri) i NC ZBK 011 (Ulica Bajeri-Odvojak Bajeri) u Gradu Zaboku

Ovim pozivom Grad Zabok, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Zaboka, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane cesteNC ZBK 072 (Ulica sv. Antuna Padovanskog), NC ZBK 068 (Ulica Rebro), NC ZBK 069 (Ulica Rebro I), NC ZBK 070 (Ulica Rebro II), NC ZBK 040 (Ulica Bajeri) i NC ZBK 011 (Ulica Bajeri -Odvojak Bajeri) u Zaboku, da započinje postupak evidentiranja navedenih nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige i katastar.

Izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvršit će se dana 18. listopada 2019. s početkom u 9:00 sati.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 25. listopada 2019., sa istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim nerazvrstanim cestama odnosno česticama zemljišta na kojima su iste izgrađene (nosi oznake 9903, 9898/2, 9896, 5165, 5176, 5225, 5223, 5222, 5221, 5220 5207, 5135, 9869/1, 9893/1, 4460, 4462/1, 9842/1, 4399, 4398, 4397, 4396, 4395, 4394/1, 4393, 4392, 4391, 4390 i 4380 sve u k.o. Zabok)o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja cesta i zatražiti dodatna obrazloženja dana 31. listopada 2019. godine, u vremenu od 09.00 do 10.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M. Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Skip to content