Novosti

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u Lugu Zabočkom i Zaboku

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA:340-01/18-01/002

URBROJ:2197/01-03/1-18-7

Zabok, 20. travanj 2018.

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta NC LZA 003, NC LZA 006, NC ZBK055, NC ZBK 036, NC ZBK 031, NC ZBK 030, NC ZBK 052, NC ZBK 061 i NC ZBK 067 u Gradu Zaboku u naselju Lug Zabočki i Zabok

Ovim pozivom Grad Zabok, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Zaboka, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste NC LZA 003 – Lug Zabočki – uz prugu, NC LZA 006 – Odvojak Balija – ŽS Hum, NC ZBK 055 – Ulica K.Š.Gjalskog, NC ZBK 036 – Ulica 103. Brigade, NC ZBK 031 – Radničko naselje, NC ZBK 030 – Prilaz Janka Tomića, NC ZBK 052 – Ulica J.B.Tita, NC ZBK 061 – Ulica mladih, NC ZBK 067 – Ulica prof. I.Vrančića, u naselju Lug Zabočki i Zabok da započinjanje postupak evidentiranja navedenih nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige i katastar.

Izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvršit će se dana 15.05.2018. s početkom u 9.00 sati za cestu Lug Zabočki – uz prugu i Odvojak Balija – ŽS Hum, s početkom u 9.15 sati za Ulicu K.Š.Gjalskog, s početkom u 9.30 sati za Prilaz prof.I.Vrančića, s početkom u 9.45 sati za Ulicu mladih, s početkom u 10.00 sati za Ulicu J.B.Tita i Radničko naselje, s početkom u 10.15 sati za Prilaz J.Tomića, s početkom u 10.30 sati za Ulicu 103.brigade.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 18.05.2018., sa istim početkom obilježavanja za svaku cestu.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim nerazvrstanim cestama odnosno česticama zemljišta na kojima su iste izgrađene (nose oznake kčbr. 8119/3, 8191/2, 9856/1, 7376, 9933/1, 9869/11, 7357/2, 9869/12, 7252/11, 7252/1, 9934/2, 7252/3, 9869/1, 9935/1, 9935/4, 9959, 7007 sve u k.o. Zabok),o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja cesta i zatražiti dodatna obrazloženja dana 29.05.2018. godine, u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Skip to content