Novosti

JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u naselju špičkovina (k.o. Špičkovina)

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/21-01/045

URBROJ: 2197/01-03/1-21-1

Zabok, 3. svibanj 2021.

PREDMET: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14. i 110/19.) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12 -28 od 24. listopada 2012.) GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

u naselju Špičkovina (k.o. Špičkovina)

Ovim pozivom Grad Zabok obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste: NC ŠPI 016 (Put polja-Zajec) duljine oko 190 m, NC ŠPI 015 (Put polja) duljine oko 300 m, NC ŠPI 022 (Špičkovina II odvojak 27-35A) duljine oko 190 m, NC ŠPI 006 (Odvojak Hajdaš) duljine oko 166 m, NC ŠPI 009 (Odvojak Herceg Siniša) duljine oko 77 m, NC ŠPI 024 (Odvojak Posavec) duljine oko 360 m, NC ŠPI 013 (Odvojak Rožman Srećko) duljine oko 140 m i NC ŠPI 014 (Odvojak Sv. Barbara h dolu) duljine oko 550 m da započinje postupak evidentiranja navedenih nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige i katastar.

Izrađuje se geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade geodetskog elaborata izvršit će se dana 01.06.2021. s početkom u 9:00 sati.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 02.06.2021., s istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim cestama odnosno česticama zemljišta na kojima su iste izgrađene (nose oznaku kčbr. 1727, 2627, 2629, 1274/2, 1276/3, 1279/4, 1288/2, 1288/9, 1181/3, 1181/1, 1187/2, 1584, 1195, 1583, 995, 706/9, 1585, 634/5, 632/1, 634/4, 634/3, 635/1, 638/2, 637/4 sve k.o. Špičkovina),o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i zatražiti dodatna obrazloženja dana 11.06.2021. godine, u vremenu od 8:00 do 9:00 sati , u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Skip to content