Novosti

JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u Zaboku – Kolodvorska ulica, Ulica Tina Ujevića, Ulica Ante Kovačića, Ulica Vladimira Nazora s odvojkom Rafaj, Đački put sa spojem prema groblju, Odvojak prema groblju I, nerazvrstana cesta prema HT-u

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA:340-01/17-01/22

URBROJ:2197/01-03/1-17-1

Zabok, 27. listopad 2017.

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) Grad Zabok objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u Zaboku –

Kolodvorska ulica, Ulica Tina Ujevića, Ulica Ante Kovačića, Ulica Vladimira Nazora s odvojkom Rafaj, Đački put sa spojem prema groblju, Odvojak prema groblju I, nerazvrstana cesta prema HT-u

(sve k.o. Zabok)

Ovim pozivom Grad Zabok, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Zaboka, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

Kolodvorska ulica (NC ZBK 005)

– Ulica Tina Ujevića (NC ZBK 074)

– Ulica Ante Kovačića (NC ZBK 037)

– Ulica Vladimira Nazora s odvojkom Rafaj (NC ZBK 077 i NC ZBK 026)

– Đački put sa spojem prema groblju (NC ZBK 002 i NC ZKB 034)

– Odvojak prema groblju I (NC ZBK 024)

– nerazvrstana cesta prema HT-u (NC ZBK 086)

da započinjanje postupak evidentiranja tih nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige i katastar. Izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvršit će se 17.11.2017. s početkom u 9.00 sati za Odvojak prema groblju I, u 9.30 sati za nerazvrstanu cestu prema HT-u, u 10.00 sati za Ulicu A.Kovačića, u 10.30 sati za Ulicu V.Nazora i Odvojak Rafaj, u 11.30 sati za Đački put i Spoj OŠ – Groblje, u 12.00 sati za Ulicu T.Ujevića te u 12.30 sati za Kolodvorsku ulicu. U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za 24.11. 2017. s istim početkom obilježavanja za pojedinu ulicu.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim nerazvrstanim cestama odnosno česticama zemljišta na kojima su iste izgrađene (nose oznake kčbr. 9869/2, 9869/7, 7377, 5989, 5897/2, 6151, 6172/2, 6179/3, 6179/2, 6179/1, 5765, 5747/3, 5776/2, 5776/1, 9902, 6267, 6260/13, 9912/1, 6268, 6249/1, 6250/2, 6252/4, 6260/12 i druge, sve u k.o. Zabok),o gore navedenom postupku.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva. Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ceste i zatražiti dodatna obrazloženja dana 1.12.2017. godine, u vremenu od 13.00 do 15.00 sati, u prostorima Grada Zaboka, Zivtov trg 10, Gradska vijećnica.

Ovaj poziv objavit će se na www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Download javni-poziv.pdf
Skip to content