Novosti

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cestaNC ZBK 076 (Ulica Tršinski) i NC ZBK 027 (Odvojak Tršinski)

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 340-01/19-01/003

URBROJ:2197/01-03/1-19-16

Zabok, 14. svibanj 2019.

PREDMET: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) te članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18. i 110/18.- Odluka USRH) GRAD ZABOK objavljuje

J A V N I P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

NC ZBK 076 (Ulica Tršinski) i NC ZBK 027 (Odvojak Tršinski)

u Gradu Zaboku u naselju Zabok

Ovim pozivom Grad Zabok, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Zaboka, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste: NC ZBK 076 (Ulica Tršinski) i NC ZBK 027 (Odvojak Tršinski) u Gradu Zaboku u naselju Zabok, da započinje postupak evidentiranja navedenih nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige i katastar.

Izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvršit će se dana 3. lipnja 2019. s početkom u 8:30 sati.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan 4. lipnja 2019., sa istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim nerazvrstanim cestama odnosno česticama zemljišta na kojima su iste izgrađene (nosi oznake kčbr. 5569 (2581/1, 39/12, 39/9, 47/4), 5528(48/19), 5533(D39/8, D48/6, D49/3), 5534(D39/8, D48/6, D49/3), 5532(D48/6), 5529/4(48/11), 5521/4(558/6) sve u k.o. Zabok)o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja cesta i zatražiti dodatna obrazloženja dana 7. lipnja 2019. godine, u vremenu od 13.00 do 14.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M. Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr i Oglasnoj ploči Grada Zaboka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Skip to content