Novosti

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA SPORTSKIH UDRUGA ZA 2021. GODINU

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Sportska zajednica grada Zaboka donijela je 20.01.2021. godine na sjednici Izvršnog odbora Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Zaboka za 2021. godinu, a u skladu s Ugovorom o prijenosu financijskih sredstava iz Proračuna Grada Zaboka za zadovoljavanje javnih potreba u sportu.

Financijska sredstva u visini =1.316.000,00 kn rasporediti će se sportskim udrugama putem javnog poziva, a potrebne dokumente i obrasce možete preuzeti u nastavku:

PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI SPORTOVA I SPORTSKIH UDRUGA-ČLANICA SPORTSKE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA TE MJERILIMA I KRITERIJIMA ZA SUFINANCIRANJE NJIHOVIH PROGRAMA

ODLUKA IZVRŠNOG ODBORA O NAČINU RASPODJELE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

TEKST JAVNOG POZIVA

GODIŠNJI PLAN NATJEČAJA

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC OPISA PROGRAMA ZA I-III KATEGORIJU

OBRAZAC OPISA PROGRAMA ZA IV KATEGORIJU

OBRAZAC OPISA PROGRAMA ZA V KATEGORIJU

OBRAZAC PRORAČUNA PROGRAMA

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC UGOVORA O FINANCIRANJU

OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA

OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 22. veljače 2021. godine. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@sz-zabok.hr.

Skip to content