Novosti

Javni poziv za financiranje programa sportskih udruga za 2024. godinu

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15), Sportska zajednica grada Zaboka donijela je 19.01.2024. godine na sjednici Izvršnog odbora Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Zaboka za 2024. godinu, a u skladu s Ugovorom o prijenosu financijskih sredstava iz Proračuna Grada Zaboka za zadovoljavanje javnih potreba u sportu.

Financijska sredstva u visini =263.498,40 EUR rasporediti će se sportskim udrugama putem javnog poziva, a potrebne dokumente i obrasce možete preuzeti u nastavku:

PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU PROGRAMA RADA SPORTSKIH UDRUGA-ČLANICA SPORTSKE ZAJEDNICE GRADA ZABOKA

ODLUKA IZVRŠNOG ODBORA O NAČINU RASPODJELE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

TEKST JAVNOG POZIVA

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

OBRAZAC OPISA PROGRAMA ZA I-III KATEGORIJU

OBRAZAC OPISA PROGRAMA ZA IV KATEGORIJU

OBRAZAC PRORAČUNA PROGRAMA

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC UGOVORA O FINANCIRANJU

OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠTAJA

OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 22. veljače 2024. godine. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: info@sz-zabok.hr.

Skip to content