Novosti

Javni poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi u KZŽ

U proračunu Krapinsko zagorske županije osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi i to: manifestacije u kulturi, izdavačku djelatnost te obnovu i zaštitu spomeničke i nematerijalne baštine.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 612-01/16-01/01

URBROJ: 2140/01-02-16-4

Krapina, 09. veljače 2016.

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Krapinsko zagorske županije (Klasa: 612-01/16-01/01; Urbroj: 2140/01-02-16-2.), Krapinsko zagorska županija objavljuje

Javni poziv za predlaganje projekata za program javnih potreba u kulturi Krapinsko zagorske županije za 2016. godinu

I.

U proračunu Krapinsko zagorske županije (dalje: KZŽ) osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi i to: manifestacije u kulturi, izdavačku djelatnost te obnovu i zaštitu spomeničke i nematerijalne baštine.

Pravo podnošenja prijava na Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Krapinsko zagorske županije za 2016 godinu (dalje u tekstu: Poziv) imaju ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi , sve pod sljedećim uvjetima:

da prijavitelji svoje sjedište (prebivalište) u pravilu imaju na području KZŽ,

da program zadovoljava potrebe građana i javne potrebe od interesa KZŽ,

da program nije prijavljen na natječaj u drugom području sufinanciranja iz Proračuna KZŽ za tekuću godinu.

II.

U program javnih potreba u kulturi Krapinsko zagorske županije za 2016. godinu, u skladu sa člankom 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, uvrstit će se:

manifestacije u kulturi;

izdavačka djelatnost (izdavanje knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija);

obnova i zaštita spomeničke i nematerijalne baštine;

III.

Udruge kulturnog amaterizma kao članice Zajednice KUD-ova KZŽ na ovaj javni poziv ne prijavljuju svoje projekte. Iste će moći prijaviti na javni poziv koji će provoditi ZAKUD – KZŽ sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15.).

Udruge koje prijavljuju projekte javnih potreba u kulturi, dužne su u prijavnici upisati podatke o registraciji (RNO i MB broj).

Prijava projekata zaštite i očuvanja kulturnoga dobra kao i nematerijalnog kulturnog dobra, može se odnositi na: prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.), izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat i sl.) te izvođenje radova.

IV.

Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima (za svaki projekt posebna prijavnica) koji su prilog ovog poziva.

Prijavnice predlagatelji trebaju dostaviti potpisane s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima u tiskanom obliku u 2 primjerka. Prijavnicu sa svim prilozima treba također dostaviti u digitalnom obliku (PDF) mailom ili kao prilog na nekom od medija (CD, DVD…), sve na sljedeću adresu: Krapinsko zagorska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu, Magistratska 1, 49 000 Krapina, mail: prosvjeta@kzz.hr.

Rok za podnošenje prijava jest od 10. veljače do 21. ožujka 2016. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, odnosno Prijavnice podnesene protivno uvjetima iz ovog Poziva, neće biti razmatrane.

Download javni_poziv__financiranju_javnih_potreba_u_kulturi.pdf
Download Kriteriji_za_prihvacanje_i_vrednovanje.pdf
Download pravilnik__o_izboru_i_utvrdivanju.pdf
Download prijavnica_izdavastvo.doc
Download prijavnica_manifestacije.doc
Download prijavnica_spomenici_kulture.doc
Skip to content