Javnost rada

Prijam stranaka kod gradonačelnika

Gradonačelnik u pravilu građane i poslovne subjekte prima na razgovor prema dogovoru i rezervaciji termina kod tajnice gradonačelnika.

Najavljuju se tajnici na broj telefona: 049/587-777 ili na njen e-mail: ljerka@zabok.hr

GRAĐANI MOGU PRISUSTVOVATI  SJEDNICAMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 

Grad Zabok ima izrađen dokument koji građanima pruža informaciju o proceduri za prijavu prisustvovanja sjednici Gradskog vijeća, kao i najveći mogući broj osoba koje mogu prisustvovati sjednicama Vijeća.

Dokument o proceduri za prijavu prisustvovanja građana sjednici Općinskog vijeća je upravo Poslovnik o radu o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka 

a unutar kojeg možete pored ostalog naći da građani imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća

IZVOD IZ POSLOVNIKA

IX. JAVNOST RADA

Članak 71.
Sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela su javne.

Na internet stranici Grada Zaboka objavljuju se obavijesti o sazvanoj sjednici Gradskog vijeća, te svi opći i drugi važni akti Gradskog vijeća.

Predstavnicima lokalnih medija dostavlja se, u pravilu, poziv na sjednicu Gradskog vijeća s materijalima, i to elektroničkim putem.

Članak 72.
Građani Zaboka imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća, uz najavu predsjedniku Gradskog vijeća najkasnije prije otvaranja sjednice.

Sjednicama Gradskog vijeća imaju pravo prisustvovati i druge osobe koje je predsjednik Gradskog vijeća pozvao kao goste.

Predsjednik Gradskog vijeća može ograničiti prisutan broj građana zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Priloženi dokumenti:
Skip to content