Novosti

KONSTITUIRANO JE GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA 8. 6. 2017.

Održana je 1. konstituirajuća sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka 8. lipnja 2017. g.

Sjednica je započela himnom “Lijepa naša domovina”.

Po ovlaštenju Ministra uprave, gđa. Silvija Profeta Fabijančić, predstojnica Ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji je sazvala, otvorila i vodila konstituirajuću sjednicu, do izbora predsjedavajućeg.

Nakon što je utvrđen kvorum prozivanjem vijećnika,minutom šutnje odana je počast svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima i stradalnicima u Domovinskom ratu.

Za sjednicu je jednoglasno usvojen sljedeći

D n e v n i r e d

1.Izbor Mandatne komisije,

2.Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika,

– utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,

– svečana prisega članova Gradskog vijeća,

3. Izbor Odbora za izbor i imenovanje,

4. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika gradskog vijeća,

5. Slobodna riječ.

Na sjednici je jednoglasno (15 glasova za) izabrana Mandatna komisija u sastavu:

Nevenka Gregurić, predsjednica, te članovi:Zoran Krajačići Mario Videk.

Nakon toga predsjednica Mandatne komisije, Nevenka Gregurićje podnijela izvješće o rezultatima izbora za članove Gradskog vijeća, kako slijedi:

„Na temelju članka 5. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) i II. točke Rješenja o izboru Mandatne komisije (KLASA: 021-05/17-01/13, URBROJ:2197/01-02-17-2 od 8. lipnja 2017.), Mandatna komisija dana 8. lipnja 2017. godine, nakon održane 1. svoje sjednice, podnosi Gradskom vijeću Grada Zaboka sljedeće

I Z V J E Š Ć E

I. 21. svibnja 2017. godine provedeni su izbori za članice/članove Gradskog vijeća Grada Zaboka te su konačni rezultati izbora za iste objavljeni 24. svibnja 2017. godine.

U Gradsko vijeće Grada Zaboka izabrani su članice/članovi:

IVAN HANŽEK

ŽARKO IVANČIĆ

NEVENKA GREGURIĆ

KRUNOSLAV KUŠAN

ERNEST OREMUŠ

JOSIP HORVATIN

ZORAN KRAJAČIĆ

RINO VALEC

MARTINA RUBIL SKITANIĆ

ZORAN BUNČEC

MARTINA REPOVEČKI

FRANJO JADEK

BRANKO PILJEK

MARIO VIDEK

KREŠIMIR KONČEVSKI

Konačni rezultati izbora za članice/članove Gradskog vijeća Grada Zaboka od 24. svibnja 2017. godine daju se u prilogu ovom izvješću i čine njegov sastavni dio.

II. Utvrđuje se da je mandat Ivana Hanžeka, izabranog s kandidacijske liste SDP/HNS/HL-SR/HSS BRAĆE RADIĆ/HSU, po sili zakona u mirovanju, budući je isti stupio na dužnost gradonačelnika Grada Zaboka 25. svibnja 2017. godine.

Utvrđuje se da će dužnost njegove zamjenice obnašati Bojana Birač, neizabrana kandidatkinja (SDP) s kandidacijske liste SDP/HNS/HL-SR/HSS BRAĆE RADIĆ/HSU, a koju je predložio SDP u skladu s člankom 12. Sporazuma o izbornoj suradnji na predstojećim lokalnim izborima i o zajedničkom upravljanju Gradom Zabokom, sklopljenog između SDP/HNS/HL-SR/HSS BRAĆE RADIĆ/HSU/ nezavisne kandidatkinje Nevenke Gregurić, koji su nositelji zajedničke liste.

III. Utvrđuje se da je mandat Branka Piljeka, izabranog s kandidacijske liste grupe birača, u mirovanju iz osobnih razloga,budući je isti podnio 25. svibnja 2017. godine Uredu Grada pisani zahtjev za mirovanjem iz osobnih razloga.

Utvrđuje se da će dužnost njegovog zamjenika obnašati Valentino Herceg, prvi sljedeći neizabrani kandidat s kandidacijske liste grupe birača (nositelj liste Branko Piljek).

IV. Utvrđuje se da je mandat Krešimira Končevskog, izabranog s kandidacijske liste grupe birača, u mirovanju budući je isti podnio 25. svibnja 2017. godine Uredu Grada pisani zahtjev za mirovanje jer nastavlja obnašati dužnost direktora tvrtke Plavinka d.o.o. Sukladno članku 78. stavku 1. Zakona o lokalnim izborima dužnost člana Gradskog vijeća nespojiva je s dužnošću direktora tvrtke kojoj je Grad Zabok osnivač.

Utvrđuje se da će dužnost njegove zamjenice obnašati Nataša Hlaban, prva sljedeća neizabrana kandidatkinja s kandidacijske liste grupe birača (nositelj liste Krešimir Končevski).

  1. Ovo izvješće objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

Nakon podnijetog izvješća Mandatne komisije Silvija Profeta Fabijančić konstatira da su izabrani slijedeći članovi Gradskog vijeća Grada Zaboka:

Žarko Ivančić, Nevenka Gregurić, Krunoslav Kušan, Ernest Oremuš, Josip Horvatin, Zoran Krajačić, Rino Valec, Bojana Birač, Martina Rubil Skitanić, Zoran Bunčec, Martina Repovečki, Franjo Jadek, Valentino Herceg, Mario Videk i Nataša Hlaban.

Prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasovagosp. Žarko Ivančić nastavlja vođenje sjednice i nakon polaganje svečane prisege Vijeće nastavlja s radom po dnevnom redu, te je izabran Odbor za izbor i imenovanje u sastavu

Josip Horvatin za predsjednika, Krunoslav Kušan i Nataša Hlaban za članove (11 glasova za i 4 suzdržana glasa).

Za predsjednika Vijeća izabran je Žarko Ivančić sa 11 glasova za i 4 suzdržana glasa.

Izborom predsjednika Gradskog vijeća, Vijeće je konstituirano .

Za potpredsjednicu iz reda predstavničke većine izabrana je Nevenka Gregurić ( 11 glasova za i 4 suzdržana glasa). Glasovalo se i za prijedlog ispred predstavničke manjine za Martinu Rubil Skitanić, kao potpredsjednicu iz reda predstavničke manjine, ali prijedlog nije prošao ( 6 glasova za, 8 protiv i jednim suzdržanim glasom). Nakon ponovljenog glasovanja o istom prijedlogu ( 4 za, 8 protiv i tri suzdržana glasa) prijedlog nije dobio potrebnu natpolovičnu većinu glasova.

Obzirom da prijedlog za potpredsjednika predstavničke manjine nije prošao, odnosno potpredsjednik nije izabran, Odbor za izbor i imenovanje je za potpredsjednika predložio Ernesta Oremuša, koji je sa 11 glasova za i 4 glasa protiv izabran za potpredsjednika.

Martina Rubil Skitanić je čestitala svima na izboru i izrazila nezadovoljstvo što oporba nije dobila mjesto potpredsjednika u duhu tolerancije i dobre demokratske prakse koja se poštuje u drugim sredinama, spomenula je izbor u Gradu Zlataru, Klanjcu i drugim, naglasila da je uvijek radila i da će i nadalje raditi za dobrobit Zaboka i Zabočana, ali da bi joj izbor za potpredsjednicu Gradskog vijeća uz funkciju predsjednice Gradskog odbora HDZ-a dao veću težinu kod zastupanja interesa Grada Zaboka.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda utvrđen od strane UDU-a Vijeće je prihvatilo predloženu dopunu dnevnog reda, te jednoglasno izabralo Odbora za statut i poslovnik u sastavu Žarko Ivančić, za predsjednika, za članove Ernest Oremuš i Martina Rubil Skitanić .

Nadalje jednoglasno je donijeta Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka uz koju je obrazloženja dao gradonačelnik.

Pod slobodnom riječi osim rasprave po prijedlozima Martine Rubil Skitanić, Gradonačelnik je istaknuo da će se radi racionalizacije troškova i modernizacije rada Gradskog vijeća Grada nabaviti tablet računala za gradske vijećnike kako bi se materijali za sjednice Gradskog vijeća članovima dostavljali isključivo u elektroničkome obliku.

Sjednica je završila u 20,00 sati

ISKRENE ČESTITKE SVIMA NA IZBORU.

Skip to content