Novosti

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OSIGURAVA SREDSTVA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVE UDŽBENIKA

Krapinsko – zagorska županija osigurati će sredstva za sufinanciranje troškova nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola i u školskoj godini 2013./2014., sukladno Odluci o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 21/09).

Prema navedenoj Odluci, pravo na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola može ostvariti obitelj, i to:

-obitelji samohranih roditelja s jednim i dva učenika osnovne i/ili srednje škole u iznosu od 500,00 kuna,

-obitelji s tri učenika osnovne i/ili srednje škole u iznosu od 750,00 kuna,

-obitelji s četiri i više učenika osnovne i/ili srednje škole u iznosu od 1.000,00 kuna,

pod uvjetom da prosječni mjesečni prihod domaćinstva, isplaćen u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev, ne prelazi iznos prihoda utvrđen Odlukom. Za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć obiteljima za sufinanciranje troškova nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola, visina prihoda mjesečno ne smije iznositi više od:

– 1.200,00 kn za jednočlano domaćinstvo,

– 1.800,00 kn za dvočlano domaćinstvo,

– 2.400,00 kn za tročlano domaćinstvo,

– 3.200,00 kn za četveročlano domaćinstvo,

– 4.000,00 kn za peteročlano domaćinstvo,a za svakog daljnjeg člana iznos prihoda povećava se za 700,00 kn.

Sukladno članku 36. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj: 33/12) i članku 19. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi, prihodima se smatraju sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihode se ne uračunava pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu po odredbama ovoga Zakona i propisima iz mirovinskog osiguranja, ortopedski dodatak, osobna invalidnina po odredbama ovoga Zakona, doplatak za djecu, državna potpora za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, osim dohodovne potpore ostvarene prema posebnim propisima, te stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a najdulje do 26. godine života, naknada koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika, primici koje fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe i sredstva za saniranje posljedica elementarnih nepogoda, te sredstva za uzdržavanje za dijete ostvarena na temelju propisa o obiteljskim odnosima, kao i prigodne jednokratne donacije.

Iznos prihoda umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Napominjemo da korisnici pomoći za uzdržavanje i korisnici prava na smještaj u udomiteljsku obitelj mogu, sukladno članku 62. Zakona o socijalnoj skrbi, ostvariti pravo na jednokratnu potporu za školske udžbenike u iznosu od 50% ukupnog iznosa od popisa odabranih novih školskih udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava za određeni razred, a prema Konačnoj listi škole. Radi ostvarivanja navedenih prava potrebno se obratiti nadležnom centru za socijalnu skrb.

Također, djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca HRVI iz domovinskog rata, ostvaruju pravo na besplatne udžbenike, pod uvjetom da ispunjavaju utvrđeni imovinski cenzus, a koji iznosi 1.995,60 kuna po članu obitelji. O ostvarivanju navedenog prava rješava Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Zahtjevi za ostvarivanje navedenog prava mogu se podići u svim osnovnim i srednjim školama na području naše županije, kao i svimjedinicama lokalne samouprave, na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije: http://www.kzz.hr/te Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, na adresi Magistratska 1, Krapina, gdje se i popunjeni zahtjevi, uz potrebnu dokumentaciju predaju osobno, odnosno dostavljaju poštom, najkasnije do 30. rujna ove godine. Za daljnje informacije, molimo obratiti se telefonom, na broj 329-078 ili elektronskom poštom na adresu: miljenka.muzar@kzz.hr.

Prilozi:
ZAHTJEVIZJAVA O ZAJEDNIČKOM DOMAĆINSTVU

Izvor: www.kzz.hr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content